Uchwała Nr LIII/431/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach


Uchwała Nr LIII/431/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji

gruntów jako działka nr 39/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12

w Pyrzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1..Upoważnia się Burmistrza Pyrzyc do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2 o powierzchni 0,2241ha położonej w obrębie 12 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 11:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 11:48:49