Uchwała Nr LIII/433/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do „Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006”


Uchwała Nr LIII/433/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do „Wieloletniego Planu Inwestycji

Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/319/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycji Publicznych w Gminie Pyrzyce do roku 2006” w pkt.3 dopisuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa w Pyrzycach tężni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 12:25:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 12:25:39