Uchwała Nr LIII436/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych


Uchwała Nr LIII436/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1.1. Ustala się procedurę uchwalania budżetu, zgodnie z zał. Nr1.

 1. Ustala się rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych zgodnie z zał. Nr2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Traci moc Uchwała Nr X/117/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik nr 1

do uchwały Nr LIII/436/06

z dnia 31 sierpnia 2006r.

Rady Miejskiej w Pyrzycach

PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU

Lp.

Termin do

Wykonanie

1

10 sierpnia

Założenia do budżetu w działach z wytycznymi opracowuje Burmistrz Pyrzyc

2

14 sierpnia

Założenia do budżetu na rok następny wraz

z zadaniami inwestycyjnymi Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej

3

31 sierpnia

Rada Miejska przyjmuje założenia do budżetu na rok następny

4

30 września

Opracowanie materiałów do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne gminy, zakłady budżetowe, instytucje kultury i przedłożenie ich Skarbnikowi Gminy

5

20 października

Projekt budżetu opracowuje Burmistrz Pyrzyc

6

25 października

Seminarium budżetowe-

Burmistrz Pyrzyc oraz Komisja Budżetu

7

15 listopada

Przedłożenie Radzie Miejskiej i RIO uchwały

i projektu budżetu gminy wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego

8

10 grudnia

Opiniowanie projektu budżetu przez Stałe Komisje Rady Miejskiej

9

20 grudnia

Konsultacja projektu budżetu z mieszkańcami

10

30 grudnia

Uchwalenie budżetu gminy

11

31 marca

W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca roku kalendarzowego z przyczyn obiektywnych podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej zgodnie

z art. 53 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym

12

w ciągu 7 dni po uchwaleniu budżetu

Publikacja tekstu uchwały budżetowej wraz

z załącznikami

Załącznik nr 2

do uchwały Nr LIII/436/06

z dnia 31 sierpnia 2006r.

Rady Miejskiej w Pyrzycach

RODZAJE I SZCZEGÓŁOWOŚĆ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROJEKTOWI BUDŻETU

 1. Prognozowane dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji dochodów:

  • podatki i opłaty lokalne,

  • dochody z majątku gminy,

  • udziały w podatku dochodowym,

  • subwencje ,

  • wpływy z opłat,

  • dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

  • dotacje celowe na zadania własne,

  • dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych

w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego.

 1. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków:

a)wydatki bieżące

w tym:

 • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 • dotacji,

 • wydatki na obsługę długu,

 • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b) wydatki majątkowe,

c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,

d) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,

e) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

f) plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

g) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie,

h) wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze

środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności Unii Europejskiej,

i) prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 12:42:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 12:42:24