Przetarg nieograniczony na wykonanie: „Remontu trzech węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach – parter”


Zarządzenie Nr 254/04

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „Remont trzech węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - parter”

Na podstawie art.30. ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie remontu trzech węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - parter.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 254/04

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 czerwca 2004r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Remont trzech węzłów sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach - parter”

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 22.07.2004r. Zakończenie robót: 23.08.2004r.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Aleksander Butkowski, tel.091-570-00-71, wew. 370, pok. Nr 139 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 15.07.2004r. o godz.1000 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 139 I piętro w godz. od 700 do 1500 lub na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się w załączniku)

Załączniki do pobrania

1 Przetarg_Gimnazjum-_specyfikacja.doc (DOC, 63KB) 2004-07-02 12:28:03 143 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 02-07-2004 12:28:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 02-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 02-07-2004 12:28:03