Uchwała Nr LIV/440/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006 roku w sprawie Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr LIV/440/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie Programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się ,,Program oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Program obejmuje zadłużenie wg stanu na dzień 31 lipca 2006 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 440-LIV-28-09-2006r.-za_..doc (DOC, 58KB) 2006-12-07 13:08:32 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:08:32