Uchwała Nr LIV/441/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce


Uchwała Nr LIV/441/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54, ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674) i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLV/377/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 37 poz.636) tabela dodatku funkcyjnego zawarta w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.Tabela dodatku funkcyjnego

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie zł.

od

do

1.

Gimnazjum

  1. dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

1490

2500

  1. wicedyrektor

500

1200

c) kierownik świetlicy

250

700

  1. opiekun stażu

100

100

  1. wychowawca klasy

150

150

2.

Szkoły podstawowe

a) dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

1400

2500

  1. dyrektor szkoły liczącej od 8 do 13 oddziałów

800

1800

.

  1. dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów

730

1500

.

  1. wicedyrektor

400

1200

.

  1. kierownik świetlicy

200

600

.

  1. opiekun stażu

100

100

.

  1. wychowawca klasy

.

- do 18 uczniów

75

75

.

- powyżej 18 uczniów

100

100

3.

Przedszkola:

a) dyrektor przedszkola liczącego 5 i więcej oddziałów

900

1500

b) dyrektor przedszkola liczącego od 3 do 4 oddziałów

800

1400

.

c) dyrektor przedszkola liczącego do 2 oddziałów

490

1300

4.

Dyrektor szkoły artystycznej

a) do 160 jednostek lekcyjnych

600

1000

b) 161 i więcej jednostek lekcyjnych

800

1400

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 września 2006r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 07-12-2006 13:11:13