Uchwała Nr LIV/445/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej


Uchwała Nr LIV/445/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 września 2006r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Rzeźnikowskiej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128)w związku z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc złożonej przez

Panią Halinę Rzeźnikowską

Rada Miejska uznaje skargę za niezasadną, ponieważ:

Zgodnie z przedstawioną Komisji Rewizyjnej dokumentacją oraz dodatkowymi wyjaśnieniami ustnymi pracowników Urzędu Miejskiego stwierdzono, że pomimo długiego okresu załatwiania sprawy skarżąca lokal mieszkalny otrzymała, a długi okres oczekiwania na mieszkanie spowodowany był ogólnym brakiem mieszkań socjalnych i komunalnych w Gminie, a nie niewłaściwą postawą urzędników Urzędu Miejskiego czy Burmistrza Pyrzyc.

W 1992 r. skarżąca umieszczona została na liście oczekujących na mieszkanie pod pozycją nr 9 (zgodnie z decyzją Komisji Mieszkaniowej).

W 1999 r. znalazła się na pierwszej pozycji listy oczekujących. Skarżącej proponowano mieszkania do adaptacji w Żabowie i Krzemlinie po zainwestowaniu własnych środków, co było dla Niej nie do przyjęcia.

W czerwcu 2005 r. skarżąca otrzymała mieszkanie komunalne w Pstrowicach, z którego po krótkim okresie zamieszkiwania zrezygnowała.

Komisja zwraca uwagę, że w powyższej sprawie problem powstał w wyniku ogólnego braku mieszkań socjalnych w Gminie Pyrzyce i braku programu pozyskiwania takich mieszkań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 09:44:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 09:44:13