Uchwała Nr LV/447/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr LV/447/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań w

zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,

działających na terenie Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 80 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pyrzyce, a Gminą Kobylanka w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Kobylanka w przedszkolach publicznych Gminy Pyrzyce.

§ 2. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 3. Treść porozumienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały N r LV/447/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

P O R O Z U M I E N I E

w sprawie realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia

wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Kobylanka

w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Pyrzyce

zawarte w dniu ................................... 2006 roku pomiędzy:

Gminą Kobylanka reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kobylanka - ...................................................

a

Gminą Pyrzyce, reprezentowaną przez:

Burmistrza Pyrzyc - Kazimierza Lipińskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art. 5a ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043), art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966, z 2005r. Nr 249, poz. 2104), Uchwały Nr .......... Rady Gminy w Kobylance z dnia ..................2006r. w sprawie współdziałania z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce oraz Uchwały Nr LV/447/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie współdziałania z Gminą Kobylanka w sprawie w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Pyrzyce, strony postanawiają co następuje:

§ 1. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się w przypadku wolnych miejsc przyjąć dzieci z Gminy Kobylanka do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Pyrzyce.

§ 2. 1. Gmina Kobylanka zobowiązuje się partycypować w kosztach utrzymania dzieci z terenu Gminy Kobylanka, w wysokości dopłat wnoszonych przez Gminę Pyrzyce do kosztów utrzymania każdego dziecka w przedszkolu publicznym.

2. Do dnia 31 grudnia 2006r. wysokość dopłaty Gminy Pyrzyce na jedno dziecko wynosi 540,50 zł miesięcznie.

§ 3. 1. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się do przesyłania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły wykazu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka, rzeczywiście uczęszczających do przedszkoli publicznych.

2. Gmina Pyrzyce zobowiązuje się do złożenia informacji o planowanej wysokości dopłaty na jedno dziecko w przedszkolu publicznym na rok następny, w terminie do 15 listopada roku poprzedniego. O ostatecznej wysokości dopłaty Gmina Pyrzyce poinformuje w terminie 14 dni od uchwalenia budżetu.

3. Zmiany wysokości dopłat na jedno dziecko w stosunku do wskazanej w §2 ust. 2 z zachowaniem trybu ustalonego w §3 ust 2 nie stanowią zmiany porozumienia.

§ 4. 1. Gmina Kobylanka będzie przekazywała dotację stanowiącą dopłatę do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka, uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Pyrzyce według wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 1 razy dopłata przysługująca na jedno dziecko w gminie gdzie przedszkole funkcjonuje. Dotacja naliczona i zapłacona zostanie za miesiąc ubiegły do dnia 22 następnego miesiąca.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania kwotą dotacji rachunku gminy na terenie, której funkcjonuje przedszkole.

3. Gmina Kobylanka należną Gminie Pyrzyce dotację przekazywać będzie na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Pyrzycach BGŻ S.A. Oddz. w Pyrzycach nr: 62 2030 0045 1110 0000 0112 5450.

Ewentualna zmiana numeru rachunku bankowego przez Gminę Pyrzyce nie stanowi zmiany porozumienia lecz wymaga jedynie zawiadomienia drugiej gminy w formie pisemnej o nowym numerze rachunku, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania zmiany.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z końcem roku szkolnego za uprzednim sześciomiesięcznym wypowiedzeniem.

3. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod

rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie podlega opublikowaniu przez Gminę Pyrzyce w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w 5. jednobrzmiących egzemplarzach, po

2 dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do publikacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 09:53:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 09:53:54