Uchwała Nr LV/449/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Uchwała Nr LV/449/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 292 568zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 292 568zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Urząd Miejski

o kwotę 209 755zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 209 755zł

§ 0470 wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 43 000zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 146 255zł

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa wieczystego użytkowania

wieczystego nieruchomości o kwotę 5 000zł

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 15 000zł

§ 0920 pozostałe odsetki o kwotę 500zł

  • Dział 750 Administracja publiczna-

  • Urząd Miejski o kwotę 13 000zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 10 000zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 3 000 zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 3 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa- Urząd Miejski o kwotę 1 592zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 592zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 1 592zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 35 000zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody j.s.t na

podstawie ustaw o kwotę 15 000zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu o kwotę 15 000zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach

stanowiących dochód budżetu

państwa o kwotę 20 000zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 20 000zł

  • Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 280zł

  • Rozdział 80104 Przedszkola - przedszkola o kwotę 1 280zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych j.s.t lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1 280zł

  • Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 573zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 573zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 573zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 30 000zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 30 000zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 30 000zł

  • Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 1 368zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 1 368zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 1 368zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 99 331zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 99 331zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 99 331zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 99 331zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 99 331zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 300 000zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 300 000zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 300 000zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 300 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - budowa przyłączy

wodno-kanalizacyjnych do terenów

inwestycyjnych przy ul. Stargardzkiej

w Pyrzycach o kwotę 300 000zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 493 237zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 493 237zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność - Urząd Miejski o kwotę 63 000zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 63 000zł

§ 4270 zakupy usług remontowych o kwotę 63 000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Urząd Miejski o kwotę 5 065zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 5 065zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane

na rzecz osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych o kwotę 5 065zł

  • Dział 750 Administracja publiczna

  • - Urząd Miejski o kwotę 4 500zł

  • Rozdział 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 4 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 500zł

Dział 758 Różne rozliczenia - Urząd Miejski o kwotę 224 519zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 224 519zł

§ 4810 rezerwy o kwotę 224 519zł

  • Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 280zł

   • Rozdział 80104 Przedszkola -Urząd Miejski o kwotę 1 280zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 1 280zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 18 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 10 000zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 15 000zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 15 000zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 573zł

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 573 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 573zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 12 000zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 12 000zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 12 000zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 38 700zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 5 700zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 700zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 33 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne

- system kanalizacji dla Mechowa, Letnina,

Górnego o kwotę 21 000zł

- uzbrojenie działek przy ul.Żwirki i Wigury o kwotę 12 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 87 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 87 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 57 000zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000zł

- budowa świetlicy Brzezin-Ryszewo o kwotę 25 000zł

- adaptacja sklepu na świetlicę wiejską

i bibliotekę w Krzemlinie o kwotę 5 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 23 600zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 3 600zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 600zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 20 000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem 31 761 367zł

a) dochody własne 26 490 131zł

2) Wydatki ogółem 36 387 440zł

a) zadania własne 31 116 204zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:00:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:01:25