Uchwała Nr LV/453/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 października 2006r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku kanalizacyjnego gminy Pyrzyce


Uchwała Nr LV/453/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 października 2006r.

w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. majątku kanalizacyjnego gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się wolę objęcia przez Gminę Pyrzyce 76.020 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wniesiony wkład niepieniężny wymieniony poniżej:

1. System kanalizacji sanitarnej w :Brzesku, Mechowie, Letninie

Numer inwentarzowy 211-194

2. Osadnik Obojno

Numer inwentarzowy 211-289

3. Przepompownia Obojno

Numer inwentarzowy 211-290

4. Sieć kanalizacyjna Obojno

Numer inwentarzowy 211-291

5. Kanalizacja deszczowa Obojno

Numer inwentarzowy 211-353

6. Kanalizacja deszczowa Obojno

Numer inwentarzowy 211-354

7. Sieć kanalizacji sanitarnej Obojno

Numer inwentarzowy 211-355

o łącznej wartości - 3.801.000 zł ( trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych )

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-12-2006 10:14:16