Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na przebudowę ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach


numer sprawy: IiD 5541-10/04

Pyrzyce, dnia 16 lipca 2004 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Nazwa zamawiającego GMINA PYRZYCE

Ulica, Plac Ratuszowy 1

Kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

Strona www pyrzyce.um.gov.pl

E-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

Godz. urzędowania 700 - 1500

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 261 II piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

 1. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składaniu ofert częściowych

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na przebudowę ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach:

  • aktualny wtórnik geodezyjny,

  • projekt techniczny w 6 egz. włącznie z decyzją - pozwolenie na budowę,

  • kosztorys inwestorski i ślepy,

  • studium wykonalności,

  • analiza ekonomiczna.

 1. Informacja o możliwości złożenia składania oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych ( właściwe podkreślić)

 1. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2004 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium najniższa cena waga 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego:

  • nazwa zamawiającego Urząd Miejski

  • ulica Plac Ratuszowy 1

  • kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

  • pokój, nr 133 I piętro

do dnia 10 sierpnia 2004 r. do godz. 1100

 1. Termin związania ofertą:

Okres 30 dni

______________________________

nazwa zamawiającego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-07-2004 11:36:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-07-2004 11:36:54