BURMISTRZ PYRZYC ogłasza jako Zamawiający, przetarg nieograniczony na: zakup i montaż elementów „placu zabaw” w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza.


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr 270/2004 z dnia 26 lipca 2004 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI DO 60 TYS. EURO


BURMISTRZ PYRZYC


74-200 Pyrzyce Plac Ratuszowy 1, TEL.(0-91) 5700-071 FAX. (0-91) 5700-154

działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177),

ogłasza

jako Zamawiający, przetarg nieograniczony na :

zakup i montaż elementów „placu zabaw” w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin realizacji usługi: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena - 50%

Funkcjonalność i estetyka urządzeń - 40 %

Gwarancja - 10%

Przedmiotem zamówienia jest zakup i zamontowanie drewnianych urządzeń zabawowych w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza - dwa place o kształcie półkolistym o promieniach r = 15 m oraz r = 28,75 m, a tym samym ich pola powierzchni wynoszą odpowiednio 353,25 m2 oraz 1.297,70 m2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Oferta oraz załączniki muszą być napisane w języku polskim.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach pokój 133 do dnia 10.08.br. do godziny 10.00 publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 sierpnia br. o godzinie 11.00 w sali 130 - USC Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na zewnętrznej kopercie nie należy umieszczać nazwy Wykonawcy.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w Ustawie prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004r. oraz w specyfikacji.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony www.pyrzyce.um.gov.pl.

Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami: Grzegorz Grzejszczak - Inspektor Wydziału ŚGKMiL UM w Pyrzycach., pokój 275, tel. (091) 5700-071 wew. 316

NIP UM: 853-000-26-20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Zarządzenie znajdują się w załączniku

Załączniki do pobrania

1 SIWZ_-plac_zabaw.doc (DOC, 10KB) 2004-07-29 09:39:28 174 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 29-07-2004 09:39:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 29-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 29-07-2004 09:39:28