Uchwała Nr III/8/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

Uchwała Uchylona Uchwałą Nr XVII/125/07 z dnia 12 listopada 2007 roku 

Uchwała Nr III/8/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 grudnia 2006r.

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego

podatku

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr121, poz.844) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

  1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni- 0,58 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni - 3,51 zł,

3) pozostałych od 1m2 powierzchni - 0,17 zł.

 

2 . Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych od 1m2 - 0,51 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 16,24 zł,

z tym że :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie handlu detalicznego do pow. 250m2 - od 1m2 powierzchni użytkowej - 15,20 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie zakładów usługowych: krawiec, stolarz, szewc, szklarz, fryzjer, kowal - od 1m2 powierzchni użytkowej 15,20 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej

- 8,35 zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,60 zł,

 

5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,90 z tym, że od budynków

gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1m2 powierzchni użytkowej - 1,49 zł,

6) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt .3

i ust. 3-7 z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody -

0,75 % ich wartości oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz budowli związanych z wytwarzaniem energii cieplnej.

 

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury i stowarzyszeń powiązanych z budżetem Gminy Pyrzyce oraz nieruchomości będące w zarządzie Gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/358/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

 

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-12-2006 13:46:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:47:16