Uchwała Nr III/9/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Uchwała Uchylona Uchwałą Nr XVII/128/07 z dnia 12 listopada 2007 roku 

  • Uchwała Nr III/9/06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 12 grudnia 2006r.

 

 

 

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach

prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

 

    •  

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128) w związku z art.10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

i poniżej 12 ton:

 

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 618,00 zł

b) od 5,5 ton do 9 ton włącznie - 836,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 960,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

 

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.057

1.057

15

36

1.312

1.312

36

 

1.339

1.339

Trzy osie

12

36

1.339

1.624

36

 

1.360

1.624

Cztery osie i więcej

12

36

1.703

2.204

36

 

1.710

2.204

 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.030 zł.

 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

31

1.133

1.236

31

36

1.455

1.740

36

 

1.463

1.740

Trzy osie

12

36

1.549

1.775

36

40

1.566

1.775

40

 

1.775

2.290

 

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 310 zł.

 

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu

pojazdów:

naczepa/przyczepa +pojazd silnikowy

(w tonach)

 

 

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

Mniej niż

 

Oś (osie) jezdna z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

 

Jedna oś

12

 

330

579

 

Dwie osie

12

33

632

876

33

36

876

1.330

36

 

1.185

1.530

 

Trzy osie

12

36

1.133

1.330

36

 

1.154

1.500

 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.042 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.106 zł.

 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Pyrzyce, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 18-12-2006 13:52:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 18-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:46:54