Uchwała Nr IV/13 /06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006


Uchwała Nr IV/13 /06

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245 482 zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 245 482 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 14 170 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 14 170 zł

§ 0470 wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 7 270 zł

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości o kwotę 6 900 zł

Dział 710 Działalność Usługowa o kwotę 8 736 zł

Rozdział 71005 prace geologiczne o kwotę 8 436 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 8 436 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 300 zł

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 300 zł

  • Dział 750 Administracja publiczna-

  • Urząd Miejski o kwotę 13 783 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 4 657 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 657 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 9 126 zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 9 126 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 128 815 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 86 910 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych o kwotę 1 565 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn o kwotę 11 495 zł

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 73 850 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody j.s.t na

podstawie ustaw o kwotę 41 905 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 36 585 zł

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu o kwotę 5 320 zł

Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 32 578 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę 32 578 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu o kwotę 32 578 zł

  • Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 19 400 zł

  • Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 7 280 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych j.s.t lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3 688 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej o kwotę 462 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 130 zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 11 720 zł

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych j.s.t lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10 000 zł

§ 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1 720 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 400 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych o kwotę 400 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 18 000 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 18 000 zł

§ 0830 wpływy z usług o kwotę 18 000 zł

  • Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Urząd Miejski o kwotę 10 000 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł

§ 2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych

zadań bieżących o kwotę 10 000 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 500 000 zł

z tego:

- dochody własne o kwotę 500 000 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-

Urząd Miejski o kwotę 500 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 500 000 zł

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 500 000 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 730 361 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 730 361 zł

w tym:

Dział 710 Działalność Usługowa o kwotę 6 500 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 6 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 25 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych

kredytów i pożyczek JST o kwotę 25 000 zł

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych

papierów wartościowych oraz krajowych

pożyczek i kredytów o kwotę 25 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 146 000 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 146 000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 146 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 550 000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 550 000 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne - uzbrojenie terenów

przy ul. Lipiańskiej Pyrzyce - 500 000 zł o kwotę 550 000 zł

budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do terenów

inwestycyjnych przy ul. Stargardzkiej Pyrzyce - 50 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport-

Urząd Miejski o kwotę 2 861 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność - sołectwa o kwotę 2 861 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 344 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 517 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 475 843 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne o kwotę 475 843 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 276 216 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej o kwotę 276 216 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 276 216 zł

  • Dział 750 Administracja publiczna - UM o kwotę 1 000 zł

  • Rozdział 75075 Promocja j.s.t. o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

Przeciwpożarowa o kwotę 800 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 800 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 185 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 15 zł

  • Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 56 046 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 14 000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 3 000 zł

   • Rozdział 80104 Przedszkola -UM o kwotę 10 000 zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 10 000 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 23 920 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 18 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 720 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 8 126 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 126 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - Urząd Miejski o kwotę 5 320 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5 320 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 525 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 98 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 697 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 5 800 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 5 800 zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 5 800 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - Urząd Miejski o kwotę 104 644 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 32 344 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 344 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 72 300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22 300 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000 zł

gazyfikacja wsi w gminie II etap - 50 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 017 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1 017 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 017 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport-

Urząd Miejski o kwotę 24 000 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 24 000 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 12 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 31 980 936 zł

- dochody własne 26 383 825 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 5 597 111 zł

Wydatki ogółem 36 607 009 zł

- zadania własne 31 009 898 zł

- wydatki na zadania zlecone 5 597 111 zł.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 18-01-2007 10:48:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 18-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 18-01-2007 10:48:21