ZARZĄDZENIE Nr 43/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.


 

ZARZĄDZENIE Nr 43/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 stycznia 2007r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

 

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 

 

 

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Roman Mol- Radca Prawny- członek

 4. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc

 

 

 

 

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc,
Plac Ratuszowy 1.

 

 1. Wykształcenie:

Średnie lub Wyższe.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

     1. Co najmniej 2 letni staż pracy.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

     4. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     5. Umiejętność pracy w zespole.

 

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków
z zakresu: koordynacji i współpracy, a w szczególności:

 1. Prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji Burmistrza oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z wydziałami.

 2. Przygotowywanie i nadzór nad opracowywaniem oficjalnych wystąpień Burmistrza,

 3. Współorganizowanie uroczystych spotkań z udziałem Burmistrza,

 4. Współpraca w koordynowaniu działań związanych z wykonywaniem przez Burmistrza funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych,

 5. Obsługa okolicznościowych wyjazdów Burmistrza,

 6. Przygotowanie życzeń, gratulacji i podziękowań,

 7. Prowadzenie rejestru i zbiorów protokołów i zarządzeń Burmistrza.

 

 

Szczegółowy opis zadań w kancelarii burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach.

 

 

 

 

 

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny.

 3. Życiorys (CV).

 4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 8. Zaświadczenie o niekaralności.

 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 10. Kserokopie świadectw pracy.

 11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 01.02.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko Mł. referenta w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc”

Na adres:

 

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 09.02.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

 

 

 

3

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 19-01-2007 11:24:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 19-01-2007 11:27:43