ZARZĄDZENIE Nr 44/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.


ZARZĄDZENIE Nr 44/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 200
1r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71.
Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Roman Mol- Radca Prawny- członek

 4. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne
stanowisko Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc,
Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Wyższe.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel.

     4. Umiejętność pracy w zespole.

     5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków
z zakresu: informacji, komunikacji społecznej, a w szczególności:

 1. Podejmowanie, we współpracy z mediami, działań typu public relations i akcji promocyjnych skierowanych do mieszkańców (konkursy, imprezy, wkładki, itp.), upowszechnianie wśród nich informacji o Gminie Pyrzyce, jej historii, tradycji, kulturze
  i współczesności.

 2. Współpraca z placówkami kulturalnymi, organizacjami sportowymi, instytucjami społecznymi, szkołami i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w celu aktywizacji postaw obywatelskich mieszkańców i podejmowania wspólnych inicjatyw.

 3. Współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie przestrzegania jednolitej identyfikacji przedsięwzięć i inwestycji miejskich oraz działań promocyjnych.

 4. Prowadzenie kalendarza imprez miejskich, ich promocja i dbałość o poprawny przepływ informacji na ich temat w ścisłej współpracy z mediami.

 5. Współpraca z merytorycznymi wydziałami w realizacji wybranych projektów i pomoc
  w komunikacji z mieszkańcami,

 6. Obsługa medialna Burmistrza i Urzędu.

 7. Opracowywanie założeń polityki informacyjnej.

 8. Organizowanie konferencji prasowych.

 9. Nadzór nad przepływem informacji przekazywanych środkom masowego przekazu przez wydziały.

 10. Nadzór nad polityką informacyjną jednostek organizacyjnych gminy.

Szczegółowy opis zadań w kancelarii burmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach.

IV. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny.

 3. Życiorys (CV).

 4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 8. Zaświadczenie o niekaralności.

 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 10. Kserokopie świadectw pracy.

 11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 01.02.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora w Kancelarii Burmistrza Pyrzyc”

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 09.02.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 19-01-2007 11:25:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 19-01-2007 11:25:55