Przetarg na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej, parkingu i chodnikach przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach ul. Rolna 5


numer sprawy: IiD 7023-XVIII-17/04

Pyrzyce, dnia 11 sierpnia 2004 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiot zamówienia:

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Nazwa zamawiającego GMINA PYRZYCE

Ulica, Plac Ratuszowy 1

Kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

Strona www pyrzyce.um.gov.pl

E-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

Godz. urzędowania 700 - 1500

 1. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 261 II piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

 1. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojazdowej, parkingu i chodnikach przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach ul. Rolna 5

 1. Informacja o możliwości złożenia składania oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych ( właściwe podkreślić)

 1. Termin wykonania zamówienia:

31.10.2004 r.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Informacja na temat wadium

Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie:sześć tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 w terminie do dnia 2 września 2004 r.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Nazwa kryterium najniższa cena waga 100 %

 1. Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego:

  • nazwa zamawiającego Urząd Miejski

  • ulica Plac Ratuszowy 1

  • kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

  • pokój, nr 133 I piętro

do dnia 2 września 2004 r. do godz. 900

 1. Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny i nastąpi w dniu 2 września 2004 r. o godz 1000 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 pok. Nr 131 i piętro.

 1. Termin związania ofertą:

Okres 30 dni

Z a m a w i a j ą c y

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 17-08-2004 15:02:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 17-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 17-08-2004 15:02:14