Burmistrz Pyrzyc ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworu i dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Krzemlin


ZARZĄDZENIE NR 280/04

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38 oraz. art. 40 ust.1 pkt. 3 i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2, § 4, § 16 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późn. zm), zarządzam co następuje:

* 1

 1. Ogłosić pisemny - ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 18/30 o pow. 66.252 m2, położonej w obrębie Krzemlin. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  ( Dz. U. nr 46 z 2000r. poz. 543 ) obniżyć o 50 % cenę wywoławczą nieruchomości do kwoty 227.368,50 zł

* 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc

Nr /2004

z dnia.......................

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworu i dwoma budynkami gospodarczymi, położonej w obrębie Krzemlin - wpisanej do rejestru zabytków pod nr 173 jako „Dwór i park w Krzemlinie”.

Nieruchomość zabudowana na działce nr 18/30 obręb Krzemlin:

 • pow. działki 6,6252 ha

 • budynek dworu - pow. użytk. 722,55 m2

 • dwa budynki gospodarcze o pow. użytk. 36,20 m2 i 36,00 m2

o łącznej wartości 454.737,00 zł

Cena wywoławcza : 227.368,50 zł po uwzględnieniu 50% bonifikaty - z tytułu nieruchomości zabytkowej zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r., nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Oferta winna zawierać:

 • program użytkowo - funkcjonalny zagospodarowania nieruchomości

 • program prac konserwatorsko-remontowych planowanych w budynku dworku,

 • program prac porządkowych i rewaloryzacyjnych parku,

 • termin zakończenia planowanej inwestycji

 • ksero dowodu wpłaty wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie oferty w terminie do dnia 7 września 2004r. do godz. 930
  w pokoju nr 133 - sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1

 • wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 3 września 2004 r. W przypadku wpłaty wadium na konto bankowe datą wpłaty jest data uznania konta.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 września 2004 r. o godz. 10°° w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 130 (I piętro ).

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 570-00-71 wew. 351 w godz. od 7°°-15°°.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr... /2004 z dnia .......................

R e g u l a m i n

ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 18/30, położonej w obrębie Krzemlin, gmina Pyrzyce.

1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana na działce nr 18/30 obręb Krzemlin, gmina Pyrzyce, wpisana do rejestru zabytków pod nr 173 jako „ Dwór i park w Krzemlinie”

 1. Komisja przetargowa wybiera najkorzystniejsza ofertę punktując następująco:
  - program użytkowo-funkcjonalny zagospodarowania nieruchomości: 1-80 pkt.
  - termin zakończenia remontu i uruchomienia działalności: 1-10 pkt.
  - cena nabycia nieruchomości: 1 -10 pkt.

 2. Wygrywa ten uczestnik, który otrzyma największą ilość punktów.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO SA Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

 7. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna
  jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

11. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

12. Przetarg może być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz. U. Nr 9,poz. 30 z późn. zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 18-08-2004 13:43:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 18-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 18-08-2004 13:43:16