Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ PYRZYC ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonanie zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Pyrzyce, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.


Zarządzenie nr 58/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651)) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarżadzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Lokalnej Komisji Opiniodawczo - Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik do zarządzenia nr 58/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 lutego 2007r.

BURMISTRZ PYRZYC

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest wsparcie wykonanie zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Pyrzyce, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

I. Nazwa zadania.

Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim na terenie Gminy Pyrzyce - prowadzenie klubu abstynenta.

II. Cele zadania.

1.Zapewnienie dostępności do usług terapeutycznych dla osób utrzymujących abstynencję i ich rodzin.

2.Ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol oraz uzależnionych od alkoholu.

3.Ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu.

4.Krzewienie abstynencji.

5.Korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku lokalnym.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007 wynosi 10.000,00 złotych i pochodzą ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Placówka zobowiązana będzie do prowadzenia działań:

a/psychologiczno-terapeutycznych przez:

  • Wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym,

  • Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin,

  • Prowadzenie programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych,

  • Realizacja programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową abstynentów,

  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich,

  • Podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości,

B/informacyjnych obejmujących:

  • Prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń które zajmują się problemem uzależnienia w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym,

  • W miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem uzależnienia i współuzależnienia,

  • Współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów alkoholizmu oraz metod przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

1/szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zwierający opis planowanego działania,

2/informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3/kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4/informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,

5/informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i poza finansowych),

6/informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadnie dotyczy.

Dodatkowo powinien zawierać:

1/harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

2/krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,

V. Termin składania ofert

Oferty na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 marca 2007 roku w zamkniętej kopercie (z adnotacją „Otwarty konkurs 2007 wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta) w sekretariacie Urzędu Miejskiego Pl. Ratuszowy 1 w Pyrzycach.

VI. Zasady przyznawania dofinansowania

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których terenem działania jest Gmina Pyrzyce. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

1.Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a/aktualny wyciąg z rejestru sądowego,

b/aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),

c)sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.

2.Wnioski dostępne są u Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych budynek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 140.

3/Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Pyrzyc, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

4/Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1/Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Lokalną Komisję Opiniująco-Doradczą powołaną przez Burmistrza Pyrzyc.

2.Decyzję o wsparciu realizacji zadania wybranej organizacji podejmie Burmistrz Pyrzyc w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

3.Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

a/zgodność projektu z zadaniami statutowymi,

b/wartość merytoryczną projektu,

c/ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realizacji z zakresu rzeczowego zadania oraz udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

d/kwalifikacje realizatorów,

e/perspektywy kontynuacji projektu.

VIII. Ogłoszenie wyników.

1.Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

2.Burmistrz Pyrzyc zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe.

W 2005 roku zadanie realizowane było w oparciu o otwarty konkurs ofert i na mocy umowy. Kwotę w wysokości 14 000 złotych otrzymało Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus”.

W roku 2006 zadanie realizowane było również w oparciu o otwarty konkurs ofert i dotację w wysokości 10 000 złotych otrzymało Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus”.

W przypadku uchwalenia w budżecie gminy na rok 2007 innej kwoty na realizację zadania wysokość dotacji może ulec zmianie.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1.Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami0,

2.Ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 719 z późniejszymi zmianami).

3.Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 06-02-2007 14:18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 06-02-2007 14:18:07