ZARZĄDZENIE Nr 62/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 62/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 07 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806;
z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549,
Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Izabela Kozłowska-Gidyńska- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska-członek, sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Referenta w Wydziale Rozwoju Gminy

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach.

 1. Wykształcenie:

Wyższe.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 2 letni staż pracy.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel Power Point.

     4. Zdolność analitycznego myślenia.

     5. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     6. Umiejętność pracy w zespole.

     7. Samodzielność, dyspozycyjność.

III. Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał z zakresu prowadzonych spraw.

 2. Zlecanie wycen nieruchomości zabudowanych oraz lokali użytkowych
  i mieszkalnych.

 3. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

 4. Sporządzanie dokumentacji przetargowej na sprzedaż lokali użytkowych, mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych oraz na sprzedaż nieruchomości.

 5. Ogłaszanie przetargów na zbycie lokali użytkowych, mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych i nieruchomości

 6. Prowadzenie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych.

 7. Sporządzanie protokołów uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze negocjacji.

 8. Przygotowywanie umów sprzedaży.

 9. Współpraca z kancelariami notarialnymi.

 10. Prowadzenie ewidencji budynków mieszkalnych i sprzedanych w nich lokali mieszkalnych.

 11. Prowadzenie rejestrów sprzedaży.

 12. Przygotowywanie dokumentacji darowizn nieruchomości na cele publiczne.

 13. Prowadzenie dokumentacji własnościowej nieruchomości

 14. Przyjmowanie nieruchomości zabudowanych na potrzeby mieszkaniowe na rzecz gminy.

 15. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości.

 16. Prowadzenie spraw współdziałając z Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Mieszkaniowym oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych.

 17. Prowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu kaucji mieszkaniowej, bonifikaty.

 18. Przygotowywanie oraz ogłaszanie przetargu na wykonanie wycen nieruchomości.

 19. Przygotowywanie dokumentów do archiwum.

 20. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowy opis zadań prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gminy znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  1. Wymagania dodatkowe:

   • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie.

 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektora.

 6. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 7. Zaświadczenie o niekaralności - informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

 8. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 9. Kserokopie świadectw pracy.

 10. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 22.02.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Rozwoju Gmin Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów są dokumentacją konkursową, komisja zwraca załączone oryginały.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny do trzech miesięcy.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28.02.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 08-02-2007 10:26:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 08-02-2007 10:26:59