Uchwała Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie sprzedaży działek Nr 324/1, Nr 324/2, Nr 324/3 i Nr 324/4 położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce


Uchwała Nr V/21/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007r.

w sprawie sprzedaży działek Nr 324/1, Nr 324/2, Nr 324/3 i Nr 324/4 położonych w obrębie 9 miasta Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a i art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie art.231 § 2 Kodeksu Cywilnego, działek zabudowanych pawilonami handlowymi przez osoby fizyczne Nr 324/1 o powierzchni 103 m2, Nr 324/2 o powierzchni 56 m2, Nr 324/3 o powierzchni 49 m2, Nr 324/4 o powierzchni 52 m2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce, stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:12:08