Uchwała Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

Uchylona Uchwałą Nr XXI/169/08 z dnia 31 marca 2008 roku

Uchwała Nr V/23/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 25 stycznia 2007r.

 

w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

 

Na podstawie art. 30 ust.6, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674) art.18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175, poz.1457) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz.181, z 2006r. Nr 43, poz.293) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr IV/17/06 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce § 38. otrzymuje brzmienie:

„§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-02-2007 10:16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:53:08