Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod działalność usługową.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67/07

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 lutego 2007r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 104 poz. 708) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod działalność usługową, zgodnie
  z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na najem gruntu. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 67/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 333 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod działalność usługową.

Okres najmu - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 08 marca 2007 r. o godz. 12.40 w sali nr 282 ( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena miesięcznego czynszu 1 m2 powierzchni lokalu wynosi 5,20 zł /m2+ 22% VAT (56 m2- powierzchnia użytkowa lokalu);

 • Cena miesięcznego czynszu 1 m2 gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z lokalu wynosi 0,60 zł /m2 + 22% VAT (69 m2- powierzchnia działki)

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu najmu wynosi 332,60 zł
  + 22% podatek VAT co łącznie stanowi 405,80 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  1.000,00 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 1.220,00 zł
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia
  05 marca 2007r.,
  przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 • Lokal będzie można obejrzeć w dniu 01 marca 2007 r. w godzinach od 10.00 do 11.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem
570-00-83 w godz. od 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 67/07 z dnia 20 lutego 2007 r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na działce nr 333 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, z przeznaczeniem pod działalność usługową.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu o pow. użytkowej 56 m2, usytuowanego na działce nr 333 o pow. 69 m2 położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Stargardzkiej. Najem obejmuje okres do 3 lat.

Lokal przeznaczony pod działalność usługową.

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 332,60 zł + 22% podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
  1000,00 zł + 22% VAT,
  w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Pyrzycach nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470, najpóźniej do dnia 05 marca 2007r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy najmu, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres 3 lat.

 8. W razie potrzeby wykorzystania nieruchomości, umowa ulega rozwiązaniu w ciągu trzech miesięcy, z wcześniejszym wypowiedzeniem.

 9. Wszelkie prace remontowe wymagają wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z wydziałem merytorycznym tut. Urzędu.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 11. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 12. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne dzierżawiące nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce, ale nie posiadające zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego i czynszu najmu, co należy udokumentować zaświadczeniem z Wydziału Finansowego tut. Urzędu.

 13. Na osobie, która wygra przetarg ciąży obowiązek zawarcia wszelkich umów dotyczących dostawy wody, wywozu nieczystości płynnych i stałych oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń w przypadku wykonywanej adaptacji pomieszczeń na działalność.

 14. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się docelową likwidację istniejących pawilonów handlowych, tymczasowych garaży i budynków gospodarczych oraz zakaz ich modernizacji, adaptacji i rozbudowy.

Załączniki do pobrania

1 mapka.jpg (JPG, 12KB) 2007-02-22 14:17:11 103 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-02-2007 14:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-02-2007 14:17:11