Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony do najemcy, na sprzedaż ½ udziału w działce nr 61 o pow. 0,05 ha zabudowanej świetlicą wiejską i lokalem użytkowym, położonej w obrębie


ZARZĄDZENIE NR /2004

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia września 2004r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami) oraz § 2, § 4 i § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

* 1

Ogłosić ustny przetarg ograniczony do najemcy, na sprzedaż ½ udziału w działce zabudowanej numer 61 o powierzchni 0,05 ha, położonej  w  obrębie Nowielin gmina  Pyrzyce  -  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

 

Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin  stanowi  załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki  Gruntami i Planowania Przestrzennego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

     Burmistrz  Pyrzyc

 

                                                                                     Kazimierz Lipiński

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza   Pyrzyc   Nr       /2004               

z dnia     .09.2004r.

 

 

                        O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg ograniczony do najemcy, na sprzedaż ½ udziału w działce nr 61  o  pow. 0,05 ha zabudowanej świetlicą wiejską i lokalem użytkowym,  położonej  w  obrębie  Nowielin gmina Pyrzyce, nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wartość ½ udziału w nieruchomości wynosi                 13.235,- zł

w tym  wartość  współudziału w budynku                  12.435,- zł

            wartość  współudziału w gruncie                  800,- zł           

                       

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ), o godz. 11°°.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto nr 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 13 września 2004 r.

 

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

 

Szczegółowe informacje  można  uzyskać  osobiście  w  Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071  wew. 351 w  godz. od  7°°- 15°°.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc  Nr    /2004

z dnia     .09.2004r.

 

 

                                                                                          

Regulamin

 

Ustnego przetargu ograniczonego do najemcy na sprzedaż ½ udziału w działce numer 61 o powierzchni 0,05 ha, zabudowanej świetlicą wiejską i lokalem użytkowym, położonej w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce,  nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

1.  W przetargu może wziąć udział najemca przedmiotowej nieruchomości.

2.  Przedmiotem przetargu jest ½ udziału w działce zabudowanej nr 61 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie Nowielin gmina Pyrzyce,

Przetarg wygrywa uczestnik po  zgłoszeniu przynajmniej jednego postąpienia.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  wartości  nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980  PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i  płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12  Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

13. Przetarg  może  być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z    dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).          

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-09-2004 15:04:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-09-2004 15:04:53