Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej.


Zarządzenie Nr 12/06

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej.

Na podstawie przepisów art. 44 ust. 1 i art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218) zarządzam:

§ 1 W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 812/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2006 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej dokonuje się następujących zmian:

1) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Nie wykonanie rocznego planu kontroli, wynikające z przyczyn obiektywnych nieprzewidzianych na etapie opracowywania planu oraz zmiany terminu przeprowadzenia poszczególnych kontroli nie wymagają dokonania zmian w drodze zarządzenia lecz wymagają uzasadnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności komórki kontroli wewnętrznej”

2) Użyte w § 52 wyrazy „zarządzenie pokontrolne” zastępuje się wyrazami „zalecenia pokontrolne”.

3) W § 52 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Odstępuje się od sporządzania zaleceń pokontrolnych, gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości”.

4) W § 56 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Ogólne zasady i tryb przeprowadzania kontroli określone w niniejszym regulaminie, odnoszą się również do kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych”.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kontroli.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma również zastosowanie do kontroli rozpoczętych a nie zakończonych.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 09:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 09:55:12