Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej numer 621 o powierzchni 0,36 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce

ZARZĄDZENIE  NR    287 /2004

BURMISTRZA  PYRZYC

z dnia    13 września 2004r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

 

               Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38,  oraz. art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami)  oraz  § 2 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej numer 621 o powierzchni 0,36 ha, położonej  w  obrębie Letnin gmina  Pyrzyce  -  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

 

Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin  stanowi  załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rolnictwa Gospodarki  Gruntami i Planowania Przestrzennego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                      Burmistrz  Pyrzyc

 

                                                                                     Kazimierz Lipiński

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr  287/2004              

z dnia    13 .09.2004r.

 

 

                        O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki     nr 621  o  pow. 0,36 ha,  położonej  w  obrębie  Letnin gmina Pyrzyce, zabudowanej budynkiem dworku o powierzchni 694 m² i gospodarczym o powierzchni 16 m², nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wartość nieruchomości wynosi                                      242.564,- zł

w tym:                 wartość działki                                     12.600,- zł

                            wartość budynku dworu                     227.807,- zł

                       wartość budynku gospodarczego           2.157,- zł

                                                           

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ), o godz. 10°°.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości w terminie do 1 października 2004 r.

 

W razie uchylania się przez osobę, która przetarg wygra, od zawarcia aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokółu Komisji Przetargowej, wadium ulega przepadkowi.

 

Szczegółowe informacje  można  uzyskać  osobiście  w  Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 5700 - 071  wew. 351 w  godz. od  7°°- 15°°.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc  Nr    287/2004

z dnia    13 .09.2004r.

 

 

Regulamin

 

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej numer 621 o powierzchni 0,36 ha, położonej w obrębie Letnin gmina Pyrzyce,  nie posiadającej aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

1.  W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne.

2.  Przedmiotem przetargu jest działka zabudowana nr 621 o pow. 0,36 ha,     

     położona w obrębie Letnin gmina Pyrzyce,

Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnego złotego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%  wartości  nieruchomości, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980  PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w dniu następnym w kasie po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie 1 miesiąca od daty zatwierdzenia protokołu Komisji.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i  płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego .

Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

11.Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

12.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia  umowy sprzedaży.

13.Przetarg  może  być odwołany zgodnie z § 2 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z    dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy (Dz.U.Nr 9, poz. 30 z późn. zmianami).          

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 14-09-2004 08:46:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 14-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 14-09-2004 08:46:47