Zarządzenie Nr 19 /2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 19 /2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 117 861 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 96 910 zł

- zadania zlecone o kwotę 20 951 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 951 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 951 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - zadania zlecone o kwotę 951 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36 100 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5 000 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego o kwotę 5 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 26 600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 600 zł

własne - 6 600 zł

zlecone - 20 000 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 4 500 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na

rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych o kwotę 4 500 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Urząd Miejski o kwotę 20 000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 31 179 zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 8 100 zł § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 100 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 18 450 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 650 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 800 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7 000 zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 4 629 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 556 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 352 zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 613 zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 108 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 675 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 8 800 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 800 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do

szkół - ZUT o kwotę 900 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne- szkoły o kwotę 2 975 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 2 975 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 350 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - szkoły o kwotę 350zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 350zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 12 500 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i ulic o kwotę 200 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 7 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg o kwotę 5 300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 300 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 4 106 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 3 335 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 240 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 496 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 1 875 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 625 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 39 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 771 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 771 zł

§2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 117 861 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 96 910 zł

- zadania zlecone o kwotę 20 951 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 951 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 951 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 951 zł

- zadania zlecone 951 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36 100 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi

gospodarki mieszkaniowej o kwotę 6 600 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 600 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami o kwotę 25 700 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł

- zadania zlecone 20 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 700 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 3 800 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 800 zł

Dział 710 Działalność usługowa-

Urząd Miejski o kwotę 20 000 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne

i kartograficzne o kwotę 20 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 31 179 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 18 450 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14 950 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 500 zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 8 100 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8 100 zł

Rozdział 75075 Promocja jst o kwotę 4 629 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 657 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 871 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 101 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 675 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 8 800 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 4 500 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 500 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do

Szkół ZUT o kwotę 900 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 900 zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne - szkoła o kwotę 2 975 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 230 zł § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 745 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 350 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - szkoły o kwotę 350zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 350zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 12 500 zł

Rozdział 9003 Oczyszczanie miast i ulic o kwotę 2 300 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 300 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 10 200 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 200 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 4 106 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- OSiR o kwotę 3 335 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 2 400 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 341 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 564 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 30 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 771 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 771 zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dz.801 rozdział 80101

§

SP Brzesko

SP Okunica

SP Mielęcin

SPŻabów

Razem

3020

1 000

1 000

4210

1 000

1 000

2 000

4240

800

800

4260

1 500

1 500

4270

1 000

1 000

4300

2 000

2 000

4 000

RAZEM

2 800

3 500

4 000

10 300

Dział 854 rozdział 85401

§

SP Okunica

4110

350

RAZEM

350

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80101

§

SP Okunica

SP Brzesko

Sp Mielęcin

SP Żabów

RAZEM

4010

800

800

4260

2 000

4 000

6 000

6060

3 500

3 500

RAZEM

2 800

3 500

4 000

10 300

Dział 854 rozdział 85401

§

SP Okunica

4010

350

RAZEM

350

Zmniejszenia

Dz.750 rozdział 75075

§

Wydział RG

Wydział

OKKFiS

Razem

3030

556

556

4170

1 092

1 260

2 352

4210

834

834

4300

1836

1 836

4420

613

613

4430

108

1 000

1 108

RAZEM

3 592

3 707

7 299

Zwiększenia

Dział 750 rozdział 75075

§

Wydział RG

Wydział

OKKFiS

Razem

4210

3 491

3 491

4300

3 707

3 707

4350

101

101

RAZEM

3 592

3 707

7 299

8

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:41:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-02-2007 10:41:56