Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: „Konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”


Zarządzenie Nr 292/04

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 września 2004r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”

Na podstawie art.30. ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 292/04

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 września 2004r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego w budowanej strażnicy w Brzesku”

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie: 11.10.2004r. Zakończenie robót: 20.12.2004r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska i Marlena Stempień, tel.091-570-00-71, w. 335 i 336, pok. Nr 261, II p.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 oraz art.24. ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do 01.10.2004r. do godz. 930

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 282, II piętro, termin: 01.10.2004r. o godz.1000 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 16-09-2004 13:18:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 16-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 16-09-2004 13:18:44