Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006


Zarządzenie Nr 29/2006

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 grudnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVII/392/06 Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy

na rok 2006 - zarządzam co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 392 714 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 384 927zł

- zadania zlecone o kwotę 7 787 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8 567zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 803zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 803zł

Rozdział 01036 Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego o kwotę 7 061zł

§ 6058 wydatki inwestycyjne o kwotę 7 061zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 703zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 394zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 284zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 25zł

Dział 600 Transport i łączność-

Urząd Miejski o kwotę 15 087zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 15 087zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 087zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 520zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 3 520zł

§ 4600 kary i odszkodowania wypłacone

na rzecz osób prawnych o kwotę 3 520zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Urząd Miejski o kwotę 14 962zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne

i kartograficzne o kwotę 13 048zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13 048zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 1 914 zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 49zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 865zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 65 053zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 6 140zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 204zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 745zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 191zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 47 984zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 600zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 17 000zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 400zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 800zł

§ 6060wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 684zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 6 329zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 329zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 4 600 zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 180zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 240zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 250zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 230zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego

i prokuratorskiego o kwotę 2 000zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa -/ zlecone / o kwotę 7 221zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin o kwotę 7 221zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 990zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 140zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 760zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 344zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 987zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

- Urząd Miejski o kwotę 10 854 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4 891zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 640zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 063zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 175zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 013zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 145zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 110zł

Rozdział 75416 Straż Miejska o kwotę 5 818zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 1 134zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 527zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 450zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 64zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 643 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 461zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 17 919zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 701zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 74zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - UM o kwotę 844zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 9 300zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych - o kwotę 1 161zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 726zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 52 700zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51 100zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 600zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

do szkół - ZUT o kwotę 9 891zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 700zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 891zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 700zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 600zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne- szkoły o kwotę 1 077zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych ,

dydaktycznych i książek o kwotę 1 077zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli o kwotę 3 500zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 254zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 246zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność w oświacie

w oświacie o kwotę 9 213 zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 2 410zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2 101zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 551zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 136zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 15zł

Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 16 855zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 4 154zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 442zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 712zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12 701zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 717zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 39zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 563zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1 514zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 544zł

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 10zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 314zł

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 34 165zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

-/zlecone/ o kwotę 141zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 141zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 15 680zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 15 680zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - UM o kwotę 528zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 528zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17 391zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 137zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 128zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 706zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1 794zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 309zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 38zł

§ 4410 podróże krajowe służbowe o kwotę 97zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 164zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 18zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze -/zlecone/ o kwotę 425zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 356zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 69zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28 355zł

Rozdział 85401 Edukacyjna opieka

wychowawcza - świetlice szkolne o kwotę 420zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 420zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26 825zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 26 401zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 424zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 1 110zł

§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 1 110zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 54 601zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 772zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 772zł

- oczyszczanie ulic

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach o kwotę 11 043zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 043zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg o kwotę 42 281zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 825zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 37 456zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 505zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 505zł

- targowisko miejskie

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 26 830zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury ,

świetlice i kluby o kwotę 26 830zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 100zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 315zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 40zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 365zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 326zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 51zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 633zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- Urząd Miejski o kwotę 11 183 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1 883zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 294zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 589zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu o kwotę 778zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 12zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 86zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 192zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 403zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 8 522zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 522zł

§2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 392 714 zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 384 927zł

- zadania zlecone o kwotę 7 787 zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8 567zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 506zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 506zł

Rozdział 01036 Restrukturyzacja

i modernizacja sektora żywnościowego o kwotę 7 061zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne o kwotę 7 061zł

Dział 600 Transport i łączność

- Urząd Miejski o kwotę 15 087zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 15 087zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 299zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 12 788 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 520zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność o kwotę 3 520zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 520zł

Dział 710 Działalność usługowa-

Urząd Miejski o kwotę 14 962zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 3 648zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 648zł

Rozdział 71035 Cmentarze o kwotę 11 314 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 499zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 815zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 65 053zł

Rozdział 75022 Rada Gminy o kwotę 5 440zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 724zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 716zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 39 332zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 328zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 220zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 510zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 332zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 182zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 760zł

Rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 7 029zł § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 023zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 1zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 13 252zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 252zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - /zlecone / o kwotę 7 221zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin o kwotę 7 221zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 221zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 10 854zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 439zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 291zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 160zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 988zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 4 690zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 953zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 611zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 126zł

Rozdział 75416 Straż Miejska o kwotę 725zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 725zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95 461zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 17 075zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 1 701zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 270zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 44zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 30zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 30zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych o kwotę 1 161zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 35zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 895zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 181zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 50zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 52 700zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 3 800zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000zł § 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 35 000zł § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 700zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do

Szkół ZUT o kwotę 9 909zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 621zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 200zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 200zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

861 zł- ZUT, 18 zł - UM o kwotę 879zł

§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 9zł

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne - szkoła o kwotę 1 077 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 816zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 5zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 256zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli o kwotę 3 500zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 3 500zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność w oświacie

w oświacie o kwotę 10 039zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 320zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 719zł

Dział 851 Ochrona zdrowia- Urząd Miejski o kwotę 16 855 zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 4 154zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 154zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12 701zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 589zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 112zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 34 165zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne,

zaliczka alimentacyjna oraz składki

emerytalne i rentowe -/zlecone/ o kwotę 141zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 141zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 17 391zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 1 134zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 255zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 153zł

§ 4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę 2 160zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 689zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze -/zlecone/ o kwotę 425zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 425zł

Rozdział 85295 Pozostała Działalność o kwotę 16 208zł

§ 3110 świadczenia społeczne

8 355 zł - OPS, 528 zł - UM o kwotę 8 883zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 325zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28 355zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 420zł

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 20zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26 825zł

§ 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 24 929zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 896 zł

Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 1 110zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 110zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska- Urząd Miejski o kwotę 54 601zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 772zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 772zł

  • oczyszczanie ulic

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 11 043zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 338zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 52zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 612zł

§ 6060wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 041zł

Rozdział 90015 Oświetlenie placów

ulic i dróg o kwotę 42 281zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 28 861 zł

§ 6060wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 13 420zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 505zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 505zł

- targowisko

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 26 830zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 5 850zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 5 850zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 20 980zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 627zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 353zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11 183zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- OSiR o kwotę 1 883zł

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeń o kwotę 51zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 243zł

§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 1 191zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 398 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 9 300zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9 300zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 10:14:08