ZARZĄDZENIE Nr 42/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 42/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r. Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020) zarządzam co następuje

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko Inspektora w Burze Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- Sekretarz Gminy- członek

 3. Izabela Kozłowska-Gidyńska- Kierownik wydz. RG- członek

 4. Roman Mol- Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska- Inspektor- sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Inspektora w burze Zarządzania Funduszami Europejskimi

w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Burze Zarządzania Funduszami Europejskimi
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 1. Wykształcenie:

Wyższe.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Wiedza z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich na współfinansowane projektów,

     4. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel Power Point.

     5. Zdolność analitycznego myślenia,

     6. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     7. Umiejętność pracy w zespole.

     8. Samodzielność, dyspozycyjność.

     9. Dobra znajomość języka niemieckiego.

III. Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Opracowywanie programów gospodarczych i prognostycznych w tym przygotowywanie materiałów i działań zmierzających do sporządzenia strategii rozwoju Gminy Pyrzyce,

 2. Opracowywanie rocznych planów rozwoju Gminy i przedkładanie ich Burmistrzowi,

 3. Pozyskiwanie i uruchamianie bezzwrotnych źródeł finansowania, a w szczególności:

 1. Prowadzenie, we współpracy z Wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz sołectwami aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

 2. Inicjowanie rozwiązań uchwałodawczych stwarzających zachęty dla przedsiębiorców zagranicznych i krajowych oraz wskazywanie im ścieżek pozyskiwania środków pomocowych..

  1. Pozyskiwanie i wyszukiwanie informacji na temat funduszy pomocowych,

  2. Analiza danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków,

  3. Przygotowanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o środki pomocowe,

  4. Opracowywanie i składanie wniosków o przyznanie środków z innych dostępnych funduszy, fundacji, mechanizmów finansowania,

  5. Współpraca z samorządami innych miast w zakresie pozyskiwania środków,

  6. Rozliczanie przyznanych środków, dotacji oraz przygotowanie i składanie odpowiednich sprawozdań,

  7. szkolenia dla beneficjentów związane z naborem i realizacją projektów,

  8. Współpraca z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy i innymi jednostkami zewnętrznymi przy wdrażaniu wchodzących do realizacji projektów,

  9. Udział w pracach związanych z przygotowaniem sprawozdań, ankiet i innych opracowań dla potrzeb Burmistrza oraz pozostałych instytucji zewnętrznych dotyczących wdrażania projektów,

  10. Udział w pracach związanych z nowym okresem programowania 2007-2013 (RPO).

Szczegółowy opis zadań na tym stanowisku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach.

  1. Wymagania dodatkowe:

   • Doświadczenie w pracy przy wdrażaniu projektów współfinansowych z funduszy strukturalnych.

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 • Dyspozycyjność.

 • Znajomość obsługi komputera.

 • Komunikatywność, obowiązkowość, sumienność.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny.

 3. Życiorys (CV).

 4. Kserokopia trzech stron dowodu osobistego lub kserokopia nowego dowodu.

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie.

 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 7. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 8. Zaświadczenie o niekaralności - informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

 9. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 10. Kserokopie świadectw pracy.

 11. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 01.02.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora w Burze Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 09.02.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:15:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 26-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 26-02-2007 13:19:57