Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 i Nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 64/07

Burmistrza Pyrzyc

dnia 8 lutego 2007r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 i Nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

Na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) w związku z § 1pkt 8 uchwały nr XXXII/371/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z przedstawionym przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach aneksem do arkusza organizacyjnego, zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Aneks nr 2 i nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:20:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:20:34