Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 luty 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu oraz terminu konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 68/2007

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 20 luty 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu oraz terminu konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Na podstawie § 3 i § 4 uchwały nr V/20/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam „Warunki organizacyjno-finansowe działalności Pyrzyckiego Domu Kultury” stanowiące załącznik nr 1 oraz „Regulamin Konkursu” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i przewodniczącej Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 68/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej dotyczącej przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

Regulamin

konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury

w Pyrzycach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Do zadań komisji należy:

    • określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;

    • przeprowadzenie postępowania konkursowego;

    • sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;

    • przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Pyrzyc.

2. Kandydatura winna zostać przedłożona Burmistrzowi Pyrzyc w terminie do dnia 26 marca 2007 r.

3. Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydatów do konkursu na podstawie kryteriów doboru określonych w ogłoszeniu o konkursie. Komisja po wykonaniu powyższego może przystąpić do postępowania konkursowego.

II. TRYB ZWOŁYWANIA I PRACY KOMISJI

 1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący.

 2. Posiedzenia odbywają się w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

 3. Pierwsze posiedzenie odbędzie się w dniu 16 marca br. o godz. 16.00.

 4. Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków komisji.

 5. Wszelkie decyzje zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z wyłączeniem głosowania nad wyłonieniem kandydata, które odbywa się tajnie.

 6. Komisja wyłania kandydata wyłącznie spośród osób, które złożyły dokumenty zgodnie w treścią ogłoszenia i spełniają wymogi w nim określone.

 7. Komisja analizując kandydatury zwraca szczególną uwagę na teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do pełnienia funkcji dyrektora PDK, w tym m.in.:

  • znajomość dotychczasowego funkcjonowania instytucji oraz prezentację programu działania PDK oraz jego realność,

  • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji (ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawo o finansach publicznych, itp.),

  • dotychczasowy dorobek zawodowy,

  • umiejętność kierowania i organizacji pracy zespołów ludzkich oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami twórczymi.

 • Praca komisji odbywa się na posiedzeniach i składa się z etapów:

 • Posiedzenie pierwsze zwołane zgodnie z treścią ogłoszenia:

   • Etap I - podczas, którego Komisja ustala i informuje zainteresowanych o liczbie oraz nazwiskach osób, które złożyły oferty

   • Etap II - podczas, którego Komisja zapoznaje się z zawartością przedłożonych ofert przez poszczególnych kandydatów oraz ich zgodnością z treścią ogłoszenia, po czym w głosowaniu podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub nie do Konkursu - część niejawna

   • Etap III - poinformowanie zainteresowanych o dopuszczeniu kandydatów do dalszego etapu lub odmowie dopuszczenia.

  1. Na pierwszym posiedzeniu, po poinformowaniu przez przewodniczącego Komisji o złożonych ofertach, członkowie Komisji winni złożyć pisemne oświadczenie, że z żadnym z kandydatów nie są w związku małżonkiem lub jej krewnym albo powinowatym, albo pozostają wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnienie wątpliwości co do jej obiektywizmu i bezstronności.

  10. W przypadku ujawnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 przewodniczący przerywa pracęKomisji i powiadamia organizatora o konieczności wyznaczenia innej osoby do składu Komisji.

  Posiedzenie drugie zwołane na dzień 21 marca br. godz. 16.00:

   • Etap IV - na wstępie przewodniczący informuje Komisję o złożonych odwołaniach od decyzji o odmowie Komisji dopuszczenia do konkursu oraz decyzji Burmistrza Pyrzyc w tej sprawie.

   • Etap V - podczas, którego Komisja ustala szczegółowe kryteria oceny przydatności kandydatów, jakimi kierować będzie się w dalszych etapach - część niejawna (etap czwarty i piąty odbywa się bez przerwy w obradach Komisji).

   • Etap VI - w trakcie, którego kandydaci indywidualnie prezentują członkom Komisji treść przedłożonych programów działania Pyrzyckiego Domu Kultury oraz udzielają odpowiedzi na pytania Komisji - bez udziału pozostałych zainteresowanych osób.

   • Etap VII - dyskusja w gronie członków i głosowanie komisji na kandydatów oraz sporządzenie protokółu - część niejawna.

   • Etap VIII - ogłoszenie zainteresowanym wyników głosowania i stanowiska komisji.

  1. Jeżeli Komisja dopuści do dalszego etapu konkursu wszystkich kandydatów, pierwsze posiedzenie

  może być kontynuowane bez konieczności ponownego zwoływania Komisji. Decyzję w tej sprawie

  podejmuje komisja w głosowaniu jawnym.

  1. W razie stwierdzenia przydatności więcej niż jednego kandydata na funkcję dyrektora PDK,

  Komisja Konkursowa ustala kolejność nazwisk kandydatów przedkładanych Burmistrzowi Pyrzyc.

  1. W razie stwierdzenia nieprzydatności na funkcję dyrektora wszystkich kandydatów, komisja zwraca

  się do Burmistrza Pyrzyc o ponowne ogłoszenie konkursu.

  14. Z pracy Komisji sporządza się protokół, w którym zawarte są informacje dotyczące:

   1. przebiegu i rozstrzygnięcia pierwszego posiedzenia Komisji;

   2. programów funkcjonowania PDK zaprezentowanych przez kandydatów w trakcie drugiego posiedzenia (w załączniku do protokołu);

   3. dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata;

   4. wynik głosowania członków komisji;

   5. ewentualnie wniesione uwagi i zastrzeżenia do pracy Komisji przez jej członków lub kandydatów;

   6. protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Protokół jest jawny.

  III. POSTĘPOWANIE PO KONKURSOWE

  1. Kandydatom ubiegającym się o stanowisko dyrektora PDK przysługuje prawo do odwołania się od

  decyzji Komisji do Burmistrza Pyrzyc w terminie trzech dni od daty ogłoszenia przez Komisję

  decyzji dotyczącej konkursu.

  2. Burmistrz Pyrzyc może powołać wyłonionego kandydata przez Komisję lub odmówić powołania i

  ponowić konkurs, jeżeli zajdą istotne do tego przyczyny.

  Załącznik nr 1

  do zarządzenia nr 68/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie wykonania uchwały dotyczącej przeprowadzenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach

  WARUNKI ORGANIZACYJNO - FINANSOWE

  DZIAŁALNOŚCI PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY

    1. WARUNKI ORGANIZACYJNE:

  1. Pyrzycki Dom Kultury jest instytucją kultury zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

  2. Instytucja dysponuje bazą lokalową usytuowaną w budynku przy Pl. Wolności 3 w Pyrzycach.

  3. Pyrzycki Dom Kultury kultywuje dotychczasowy dorobek w szczególności w zakresie upowszechniania kultury oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

  4. Pyrzycki Dom Kultury swoją ofertę kieruje do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w szczególności zamieszkałych w Gminie Pyrzyce.

    1. WARUNKI FINANSOWE:

  1. Pyrzycki Dom Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę posiadanymi środkami, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

  2. Pyrzycki Dom Kultury może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

  3. Podstawą gospodarki finansowej Pyrzyckiego Domu Kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

  4. Plan działalności Pyrzyckiego Domu Kultury zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

  5. Pyrzycki Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami PDK są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury.

  6. Wysokość rocznej dotacji do działalności PDK ustala Rada Miejska.

  7. Warunki pracy i płacy pracowników reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45. poz. 446; z 2000r. Nr 49. poz. 574; z 2001r. Nr 127, poz. 1396; z 2004 r. Nr 255, poz. 2561).

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:59:17
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 28-02-2007
  Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 28-02-2007 11:59:17