Uchwała Nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 – 2010


Uchwała Nr VI/27/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie ustalenia głównych kierunków działań Burmistrza Pyrzyc

na lata 2007 - 2010

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące główne kierunki działania Burmistrza Pyrzyc na lata 2007 - 2010 a w szczególności:

I. Grupy działań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju               gospodarczego gminy, a tym samym związanych z aktywizacją               gospodarczą - tworzeniem miejsc pracy i aktywnym               pozyskiwaniem inwestorów.

 1. Działania w zakresie gospodarki przestrzennej i infrastruktury technicznej:

 1. Etapowe uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów Nieborowo - Ryszewko z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie usług i produkcji, termin realizacji w zależności od „pozyskanego” inwestora.

  1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Pyrzyce przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, do którego należy Gmina Pyrzyce, termin realizacji w zależności od decyzji Komisji Europejskiej.

  2. Podjęcie działań w celu powstania zakładu produkcyjnego na działce nr 30 przy ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach, termin realizacji 2007 - 2008.

  3. Wdrożenie procedur przetargowych na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, która pozwoli na inwestycje, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy, a jednocześnie wpłyną na większą atrakcyjność Gminy Pyrzyce, termin realizacji 2007.

  4. Budowa Tężni w Pyrzycach, rozpoczęcie 2007 - 2008.

  1. Zakończenie budowy Pyrzyckiego Domu Kultury - sala widowiskowo - kinowa, termin realizacji 2008.

  2. Budowa dalszego odcinka ścieżki rowerowej - II etap do Mechowa, termin realizacji 2009, oraz w dalszym etapie do Brzeska i dalej do Przelewic.

  3. Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej Brzezin - Ryszewo, termin realizacji 2008.

  4. Budowa sali widowiskowo - sportowej wraz ze świetlicą wiejską w Żabowie, termin realizacji uzależniony od wprowadzenia zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego.

  5. Budowa uliczki Przymurnej w Pyrzycach, remont nawierzchni wałów, murów obronnych, termin realizacji 2010.

  6. Zagospodarowanie terenów po PKP.

  7. Zagospodarowanie terenów przy Geotermii.

 1. Polepszanie infrastruktury drogowej:

2.1. Modernizacja istniejących dróg oraz rozbudowa sieci dróg ze

szczególnym uwzględnieniem chodników:

 • modernizacja istniejących nawierzchni dróg - Obromino, Nowielin - droga powiatowa,

 • remont dróg miejskich m.in. ul. Mickiewicza, Podgrodzie, Przyszłości, Rycerza Pyrzybora, Polna, Młyńska, Willowa,   

2-go Marca,

 • budowa chodnika ulicy Ciepłowniczej i Zabytkowej - drogi powiatowe,

 • remont chodnika ulicy Głowackiego - droga powiatowa,

 • dokończenie modernizacji oświetlenia drogowego w mieście Pyrzyce wraz z budową nowych punktów oświetleniowych na terenie całej gminy, termin realizacji 2008 - 2010.

 • Remont dróg w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Słoneczna”.

2.2. Współpraca z Zarządem Powiatu i Zarządem Województwa w zakresie

budowy chodników w mieście i na terenach wiejskich.

2.3. Gmina Pyrzyce przystąpi do współpracy i współdziałania w ramach

„Koalicji Na Rzecz Lepszych Dróg”.

 1. Działania w zakresie promocji Gminy:

  1. Wypracowanie logo oraz marki Pyrzyc, termin realizacji 2007 - 2008.

  2. Współpraca z organami Powiatu oraz jednostkami organizacyjnymi.

 1. Grupy działań zmierzających do rozwoju, oświaty, kultury

i sportu.

 1. Rozwój oświaty i wychowania:

  1. Objąć jak największą liczbę dzieci w wieku 3 - 5 lat wychowaniem przedszkolnym tworząc 3 przedszkola w Brzesku, Krzemlinie i Pyrzycach.

  2. Dostosować sieć szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum do potrzeb i możliwości gminy.

  3. Podnieść standard wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

  4. Podnieść prestiż zawodu nauczyciela celem zapewnienia wysoko kwalifikowanej kadry szczególnie po 2007 roku.

  5. Inicjować tworzenie kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy.

 1. Rozwój kultury i sportu:

  1. Budowa basenu krytego, basenu otwartego oraz lodowiska w Pyrzycach.

  2. Unowocześnienie bazy sportowo - kulturalnej we wszystkich miejscowościach gminy Pyrzyce.

  3. Za pośrednictwem Pyrzyckiego Domu Kultury wykorzystać w maksymalnym stopniu w działalności kulturalnej istniejącą bazę na wsi.

  4. Prowadzenie działań wspólnie z samorządami powiatu pyrzyckiego prowadzących do utworzenia Muzeum Regionalnego, termin realizacji 2010.

 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży:

  1. Zapewnienie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach.

  2. Ułatwienie dostępu do zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży.

  3. Wspieranie organizacji pozarządowych w przedstawianiu ofert dla dzieci i młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem.

III. Grupy działań zmierzających do poprawy warunków życia

mieszkańców gminy.

 1. Polityka mieszkaniowa:

  1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Krzemlinie działka nr 18/9, 14 lokali mieszkalnych, termin realizacji 2008-2011.

  2. Modernizacja budynku we wsi Giżyn działka Nr 170/21 z przeznaczeniem na budownictwo komunalne lub socjalne, 7 lokali mieszkalnych + 1 użytkowy (świetlica wiejska), termin realizacji 2007 - 2008.

  3. Sprzedaż 100 lokali mieszkalnych położonych na terenie wiejskim z zastosowaniem 99% bonifikaty, termin realizacji 2007 - 2010.

  4. Realizacja programu dotyczącego oddłużenia lokali komunalnych na

podstawie przyjętej przez Radę Miejską uchwały Nr LIV/440/06 z dnia

28 września 2006r. w sprawie Programu oddłużania wierzytelności    z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu Gminy Pyrzyce, termin realizacji 2007 - 2008.

1.5. Nieodpłatne pozyskanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe od

Agencji Nieruchomości Rolnych - na podstawie opracowywanego przez Ministerstwo Budownictwa projektu ustawy, budowa 10 -12 lokali socjalnych, termin realizacji 2008 -2010.

 1. Gospodarka komunalna:

2.1. Poprawa estetyki miasta poprzez:

 • zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej poprzez dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów,

 • wspieranie zalesiania terenów prywatnych,

 • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu fontanny miejskiej łącznie z przebudową fontanny, termin realizacji 2007 - 2008.

2.2. Utworzenie miejsc wypoczynkowych:

 • zagospodarowanie terenu „ Stawu Złotej Rybki”, termin realizacji 2008 - 2009,

 • opracowanie koncepcji funkcji parku przy ulicy Lipiańskiej, termin realizacji 2007.

2.3. Postawienie (w miejsce obecnego), miejskiego szaletu kontenerowego w Pyrzycach spełniającego wszelkie wymogi sanitarne, termin realizacji 2008.

  1. Przeniesienie targowiska z ul. Młyńskiej na planowane miejsce przy ulicy Jana Pawła, a w miejscu dotychczasowej lokalizacji targowiska urządzenie parkingu dla samochodów osobowych, termin realizacji 2007 - 2008.

 1. Funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce:

3.1. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, główne cele do             osiągnięcia to:

ustabilizowanie cen wody i ścieków, wyłonienie odpowiedzialnego za całość gospodarki wodno-ściekowej w mieście i sołectwach podmiotu na bazie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego poprzez:

 • doprowadzenie do przekazania dla PPK tych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Pyrzyce, które w chwili obecnej nie są zarządzane, okres realizacji (inwentaryzacja-2007, przekazanie-2008),

 • przekazanie dla PPK sieci kanalizacyjnych terenów wiejskich, które podłączone są do oczyszczalni w Pyrzycach, termin realizacji 2007,

 • wydzielenie z PPK Sp. z o.o. zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego, termin realizacji 2007 - 2008.

3.2. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe, głównymi i priorytetowymi

kierunkami działań Burmistrza na lata 2007-2010 w zakresie

funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego będą:

 • stabilizacja sytuacji finansowej spółki poprzez działania zmierzające do przyspieszenia spływu należności czynszowych od najemców mieszkań komunalnych,

 • urealnienie stawki bazowej służącej do naliczania czynszu,

 • bieżąca kontrola spółki w zakresie utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej w niepogarszającym stanie technicznym.

3.3. Geotermia Pyrzyce

  1. Przekazanie sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Geotermię a będących nadal własnością Gminy, termin realizacji 2008.

3.2. Stabilizacja cen energii cieplnej na terenie miasta, poprzez:

 • stosowanie ulg w podatku od nieruchomości,

 • stwarzanie warunków do rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta poprzez udostępnianie terenów na budowę nowych sieci ciepłowniczych, co w znacznym stopniu może wpłynąć na zwiększenie liczby odbiorców a tym samym zmniejszenie ceny jednostkowej ciepła geotermalnego,

 • zwiększenie odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej,

 • spowodowanie aby w cenie ciepła były uwzględnione tylko koszty uzasadnione.

4. Ochrona środowiska:

4.1.Organizacja systemu zbiórki odpadów:

 • wielkogabarytowych,

 • z sektora budowlanego,

 • wraków pojazdów,

 • odpadów niebezpiecznych,

 • komunalnych,

termin realizacji 2007-2010.

4.2.Wyznaczenie lokalizacji oraz budowa Punktów Gromadzenia Odpadów

Niebezpiecznych, termin realizacji 2007-2008.

4.3.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie całej gminy,       zamknięcie oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Żabów, Krzemlin       oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Pyrzycach w ramach KPOŚK.       Okres realizacji 2010.

4.4.Ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym

uwzględnieniem dolin rzecznych Płoni i jej dopływów, bieżąca ochrona

i pielęgnacja oraz nowe nasadzenia zieleni miejskiej: punktowej

i obszarowej, (pojedyncze drzewa, skwery, rabaty i parki), termin 2007-

2010.

4.5.Ustanawianie cennych obszarów i obiektów przyrodniczych jako Rezerwaty       i Pomniki Przyrody oraz Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe, termin       realizacji 2007-2010.

 1. Grupa działań związanych z formami i zasadami współpracy

w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, socjalnego

i zdrowotnego.

 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny:

  1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez:

 • zwiększenie patrolowania przez Policję i Strażników Miejskich najbardziej niebezpiecznych miejsc w mieście Pyrzyce,

 • kontynuowanie tworzenia monitoringu niebezpiecznych miejsc,

 • podjęcie działań w celu zabezpieczenia lokali zastępczych dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

 1. Pomoc społeczna:

  1. Podejmowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej i Punktu Konsultacyjnego, termin realizacji 2008-2010.

  2. Poprawa warunków obsługi klientów OPS poprzez pozyskanie lokalu odpowiadającego wymogom i oczekiwaniom podopiecznych, termin realizacji 2007 - 2008.

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

  1. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań Gminy poprzez ogłaszanie większej gamy otwartych konkursów ofert na realizację tych zadań.

  2. Inicjowanie tworzenia stowarzyszeń i fundacji w poszczególnych środowiskach poprzez pobudzanie aktywności liderów.

 1. Problemy związane z uzależnieniami:

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

 • organizacja w ramach porozumienia międzygminnego profesjonalnej placówki leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych - alkohol i narkotyki, termin realizacji 2007 - 2009,

 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

 • utworzenie świetlic środowiskowych we wszystkich miejscowościach gminy Pyrzyce, termin realizacji 2007 - 2010,

 • wdrożenie systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym oraz na rzecz ochrony rodziny przed przemocą i powołanie w tym celu Lokalnej Koalicji Przeciw Przemocy, termin realizacji 2007 - 2008,

 • organizacja i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, m.in. poprzez organizację konkursów, imprez artystycznych i sportowych, termin realizacji 2007 - 2010,

 • utworzenie sieci punktów informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy prawnej i terapeutycznej, termin realizacji 2007.

 1. Ochrona zdrowia:

  1. Edukacja zdrowotna społeczeństwa poprzez m.in. kontynuowanie Forum Zdrowia oraz realizację programów wszechstronnej edukacji w przedszkolach i szkołach, organizację konkursów dla uczniów, udział w ogólnopolskich akcjach informacyjnych, edukację w zakresie zdrowego stylu życia w środkach masowego przekazu, termin realizacji 2007 -2010.

5.2.Zwiększanie aktywności fizycznej ludności poprzez zapewnienie                     zaplecza i rozwój bazy sportowej - budowa ogólnodostępnego                     parku wodnego o charakterze rekreacyjno - sportowo - leczniczym                     z wykorzystaniem wód geotermalnych i budowę lodowiska, termin                     realizacji 2010.

5.3.Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym                     włączanie się lub całkowity powrót do czynnego życia, usuwanie                     barier architektonicznych, wspieranie działalności organizacji                     pozarządowych w zakresie sportu dla osób niepełnosprawnych,                     termin realizacji 2007 - 2010.

5.4. Usprawnienie wczesnej diagnostyki poprzez organizację masowych                    badań przesiewowych w zakresie chorób układu krążenia,                                nowotworów piersi, płuc, szyjki macicy, prostaty, zwiększanie                  skuteczności zapobiegania  chorobom zakaźnym i profilaktyka                     WZW „A”, profilaktyka  próchnicy zębów i chorób przyzębia,                      zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do gabinetów                      stomatologicznych, termin realizacji 2007 - 2010.

5.5. Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych, termin realizacji                     2007 - 2010.

 1. Grupa działań zmierzających do poprawy usprawnienia funkcjonowania administracji samorządowej.

 • Stałe podnoszenie jakości pracy w administracji poprzez wykorzystanie technologii informatycznych usprawniających obsługę interesantów poprzez m.in. pełne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, bieżące opracowanie i udostępnienie interesantom tzw. kart usług wraz z ich szczegółowym opisem i niezbędnymi formularzami, termin 2007;

 • Wdrożenie prac związanych z wprowadzeniem bezpiecznego podpisu elektronicznego, termin 2008;

 • Uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (ang. PIAP: Public Internet Access Point) w siedzibie Urzędu Miejskiego, termin 2008;

 • Podjęcie prac mających na celu wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, termin 2008 - 2009.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:10:19