Uchwała Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchylona Uchwałą Nr VIII/53/07 z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VI/29/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007r.

 

 

w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia

za inkaso

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się Izbę Celną w Szczecinie, Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim - Kierującego Miejscem Wyznaczonym w Pyrzycach, przy ul. Szczecińskiej 29.

 

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miejskiego kwot opłat skarbowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:54:26