Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr VI/31/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/340/01 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

29 marca 2001 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla jednostek

organizacyjnych Gminy Pyrzyce

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „podmiotowe”.

§ 2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Dotacje mogą być udzielone:

  • podmiotowe - przedszkolom publicznym do wysokości 90% kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu, w kwocie łącznej ustalonej corocznie w uchwale budżetowej

  • przedmiotowe - Wydawnictwu „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” w wysokości dopłaty do 2,80 zł do każdego wydanego egzemplarza gazety w kwocie ustalonej corocznie w uchwale budżetowej”.

§ 3. W § 6 w zdaniu pierwszym skreśla się słowo „przedmiotowe”.

§ 4. Użyte w uchwale słowa „Zarząd Miejski” zastępuje się słowem

„Burmistrz Pyrzyc”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 07-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-03-2007 10:16:53