Burmistrz Pyrzyc ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę, na okres 10 lat, pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny o łącznej pow. 255,00 m2, w budowanym Domu Kultury w Pyrzyc


Zarządzenie Nr 315/04

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 03 listopada 2004r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny w budowanym Domu Kultury przy Placu Wolności w Pyrzycach.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591, tekst jednolity z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia oraz regulamin ofertowego przetargu nieograniczonego, na dzierżawę, na okres 10 lat, pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny w budowanym Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3, stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Treść ogłoszenia wywiesić na tablicy ogłoszeń.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ PYRZYC

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 315/04

Burmistrza

z dnia 03 listopada 2004r.

O G Ł OS Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc

74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1,

tel. (091) 570-10-20, faks (091) 570-01-54

ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę, na okres 10 lat, pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny o łącznej pow. 255,00 m2, w budowanym Domu Kultury w Pyrzycach przy Placu Wolności 3.

Przetarg odbędzie się 03.12.2004r. o godz. 1000 w sali nr 282 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 1.326,00 zł + podatek Vat.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2004r. do godz. 1500 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133 Urzędu Miejskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Pyrzyce Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, wadium w wysokości 3.978,00 zł, najpóźniej w dniu 26.11. 2004r., przy czym za datę wpływu na uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w regulaminie przetargu, który należy pobrać w pokoju nr 261 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Pracownikiem uprawionym do kontaktów z oferentami jest Izabela Kozłowska-Gidyńska, tel.091/570-00-89 wew.312, oraz Marlena Stempień, tel.091/570-12-47 wew. 313, pok. Nr 261 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 04-11-2004 11:49:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 04-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 04-11-2004 11:49:30