Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 marca 2007r., godz.14.00 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Porządek obrad

VIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

na dzień 29 marca 2007r., godz.14.00

sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1.Otwarcie obrad,

 • Złożenie ślubowania przez radnego,

 • Stwierdzenie kworum.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.

4.Informacja z kwartalnej działalności Przewodniczącego Rady.

5.Informacja Burmistrza z bieżącej działalności oraz realizacji

uchwał i wniosków RM.

6.Interpelacje i zapytania radnych na piśmie.

7. Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych

    z    realizacji uchwał w 2006 roku (Druk Nr 48/07),

 1. Stanowisko Komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

8. Ocena działań promocyjnych Gminy Pyrzyce za 2006 rok (Druk      Nr 47/07),

 1. Stanowisko Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Ocena funkcjonowania Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa      Mieszkaniowego Spółka z o.o. (Druk Nr 53 /07),

 1. Stanowisko Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Ocena zaawansowania prac określających kierunki i możliwości

    w pozyskiwaniu funduszy pomocowych w tym przygotowanie      wniosków i dokumentacji (Druk Nr 54 /07),

 1. Stanowisko Komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego        zaopatrzenia w wodę (Druk Nr 46/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/434/06 Rady       Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie       ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr 43/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska (Druk Nr       44/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przepro-        wadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce (Druk Nr       40/07),

 1. opinia wszystkich komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu opieki nad         zabytkami na lata 2007 - 2010 (Druk Nr 49/07),

 1. opinia komisji Edukacji, Komisja Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu         Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007         (Druk Nr 55/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu        zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce w obrębie        geodezyjnym nr 8 (Druk Nr 52/07),

 1. opinia komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Nagrody Artystycznej Gminy       Pyrzyce (Druk Nr 37/07),

 1. opinia komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

19. Projekt uchwały w sprawie Programu rozwoju Sportu i Rekreacji       oraz Bazy Sportowo-Rekreacyjnej Gminy Pyrzyce na lata 2007 -       2015 (Druk Nr 56/07),

 1. opinia komisji Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/384/06       Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie       zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań mających na celu       realizację przedsięwzięcia pn.      „Budowa pływalni krytej przy       Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach”       (Druk Nr 42/07),

 1. opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do drugiej       edycji programu EUROBOISKA w ramach Regionalnego       Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego       2007 - 2013 (Druk Nr 35/07),

 1. opinie komisji Budżetu, Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn.       „Budowa boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Brzesko (Druk       Nr 59/07),

 1. opinia komisji Budżetu, Edukacji,

b) dyskusja, c) głosowanie.

23. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 (Druk       Nr 60/07),

 1. opinia komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

24. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pyrzyce na 2007        rok (Druk Nr 61/07),

 1. opinia komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na        terenie przeznaczonym pod kiermasz w czasie trwania XXVIII        Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (Druk Nr 38/07),

 1. opinia komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

26. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy       Pyrzyce (Druk Nr 45/07),

 1. opinia komisji Budżetu, , Komisji Rolnictwa i Ekologii,

b) dyskusja, c) głosowanie

27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka Minty       na działalność Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego       dotyczącej drogi gminnej położonej na działce nr 573 w Letninie       (Druk Nr 50/07),

a) opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

28. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie określenia       inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso (Druk       Nr 51/07),

 1. opinia komisji Budżetu,

b) dyskusja, c) głosowanie.

29. Projekt uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy        Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia (Druk Nr 58/07),

 1. opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

30. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia       Radzie Miejskiej w Pyrzycach oświadczenia dotyczącego pracy       służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi       organami (Druk Nr 57/07),

a opinie wszystkich stałych komisji rady,

b) dyskusja, c) głosowanie.

31. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.

32. Wolne wnioski.

33.Zamknięcie obrad VIII sesji rady.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 27-03-2007 10:17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 27-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 27-03-2007 10:20:13