ZARZĄDZENIE Nr 90/2007 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


ZARZĄDZENIE Nr 90/2007

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.3a ust 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, Dz.U. z 2002r.
Nr 113,poz.984 i Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 10, poz. 71. Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz.1020; z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskim w Pyrzycach.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Do rozstrzygnięcia w/w naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - Zastępca Burmistrza Pyrzyc - Przewodnicząca

 2. Andrzej Ogrodowicz- członek

 3. Jadwiga Dobiszewska- członek

 4. Radca Prawny- członek

 5. Grażyna Wojciechowska-członek, sekretarz komisji

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 2. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy Pyrzycach.

 3. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Pyrzyc

(-)Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2007

Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko

Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

BURMISTRZ PYRZYC

Ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 1. Wykształcenie:

Wyższe.

 1. Wymagania niezbędne:

     1. Co najmniej 3 letni staż pracy.

     2. Nieposzlakowana opinia.

     3. Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz programów Word, Excel Power Point.

     4. Zdolność analitycznego myślenia.

     5. Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

     6. Umiejętność pracy w zespole.

     7. Samodzielność, dyspozycyjność.

III. Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem drzewostanów i zieleni w parkach na pozostałych terenach gminy.

 2. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

 3. Nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie lub usuwanie drzew i krzewów/

 4. Zakreślanie granic parku wiejskiego oraz jego ochrona.

 5. Wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew oraz o uznanie drzew za pomniki przyrody.

 6. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i zmiany w nim.

 7. Nakładanie obowiązku wykonania zabezpieczenia wody i gleby przed ściekami.

 8. Gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 9. Przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

 10. Inwentaryzowanie pomników przyrody i ich oznaczenie.

 11. Prowadzenie i obsługa akcji „Sprzątanie Świata”.

Szczegółowy opis zadań prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Środowiska
i Rolnictwa znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Pyrzycach.

  1. Wymagania dodatkowe:

   • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 • Znajomość przepisów prawnych KPA, Instrukcji Kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody.

 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

  1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. List motywacyjny + CV.

 3. Kserokopia dowodu osobistego.

 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie.

 5. Oświadczenie o stanie zdrowia „ Oświadczam, że jestem zdrowy(a) i nie ma przeciwskazań do ubiegania się o stanowisko Inspektora”.

 6. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 7. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły.

 8. Kserokopie świadectw pracy.

 9. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy sporządzone
  w języku polskim lub też przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Inspektora, uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy, jak również dostarczyć informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Nie dostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać do dnia 16.04.2007r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Ofertę należy złożyć
w zamkniętej kopercie dopiskiem „ Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na adres:

Urząd Miejski w Pyrzycach

Ul. Plac Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów są dokumentacją konkursową, komisja zwraca załączone oryginały.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 30.04.2007r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.).”

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 29-03-2007 14:36:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 29-03-2007 14:36:41