Uchwała Nr VII/37/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2007rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d,e, pkt 10 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055,

Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,

z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art.165, art.184, art.188, ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170,bpoz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 33 648 789 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 579 863 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości, 4 931 074 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 527 074 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 404 000 zł,

3) Przychody budżetu w wysokości 7 404 000 zł, rozchody w wysokości

2 472 926 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie

z załącznikiem nr 5

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 6 .

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł na realizację zadań określonych

w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

 • przychody - 2 384 385 zł,

 • wydatki - 2 385 685 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Wydawnictwa Gazeta Ziemi Pyrzyckiej

 1. z tytułu dopłaty do 1 egzemplarza gazety

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 941 359 zł

 2. działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości - 1800 083 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

- 357 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się plan:

a) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

stan środków na rachunku na dzień 01.01.2007r. - 17 700 zł

przychody - 80 100 zł,

wydatki - 97 800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11,

b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu     administracji rządowej w 2007 roku - załącznik nr 13.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 527 074 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów - w kwocie 2 472 926 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej

w załącznikach nr 3

 1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i rozdziałami.

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych

w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007

roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załączniki w pliku poniżej

Załączniki do pobrania

1 Zalaczniki_1-16.xls (XLS, 18KB) 2007-04-13 12:24:28 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 13-04-2007 12:24:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 13-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 13-04-2007 13:07:24