Uchwała Nr VII/33/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchylona Uchwałą Nr XXXIII/272/08 z dnia 30 października 2018 roku 

 

Uchwała Nr VII/33/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007r.

 

 

o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze

inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) w związku z art. 9, art. 28 § 4, art. 31 i art. 47 § 4a ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/212/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia

29 listopada 2004r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

  1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Do poboru podatków, o których mowa w § 1 uchwały, wyznacza się inkasentów w osobach:

 

 

 

 

 

LP.

SOŁTYS - INKASENT

TEREN INKASA

1.

Berdzik Józef

Ryszewo

2.

Cząstka Danuta

Letnin

3.

Grzejszczak Stanisław

Pyrzyce

4.

Hatłas Andrzej

Mechowo

5.

Janeczek Dariusz

Ryszewko

6.

Janowska Krystyna

Brzesko

7.

Kata Stanisław

Pstrowice

8.

Kołodziej Bogumiła

Nowielin

9.

Marszałek Władysław

Turze

10.

Okraska Edward

Obromino

11.

Oszczyk Krzysztof

Giżyn

12.

Pietrzykowski Bogdan

Mielęcin

13.

Ptaszyńska Monika

Krzemlin

14.

Skawińska Iwona

Stróżewo

15.

Skowronek Adam

Żabów

16.

Szalkiewicz Urszula

Okunica

17.

Terelak Józef

Młyny

18.

Wilgocka Lucyna

Rzepnowo

19.

Wiśniewski Stanisław

Brzezin

20.

Włodarczak Anna

Nieborowo

21.

Wudarczyk Stanisław

Czernice

 

 

2. Inkasentami, na terenie gminy, w zakresie podatku od posiadania psów, są również:

1) Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Pyrzycach,

2) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słoneczna” w Pyrzycach,

3) Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pyrzycach,

4) Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych,

5) Zakładowe administracje domów mieszkalnych,

6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie,

7) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Krzemlinie.

 

 

3. Na terenie miasta Pyrzyce inkasentem w zakresie opłaty targowej jest Maciej Herman”.

 

  1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Inkasent obowiązany jest do poboru od podatnika podatku i wpłacenia go organowi podatkowemu w terminie do 3 dni od ustawowego terminu płatności.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Andrzej Gumowski

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 12:48:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 08-03-2013 07:56:14