Uchwała Nr VII/34/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu


Uchwała Nr VII/34/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007r.

w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyrażą się wolę przystąpienia Gminy Pyrzyce do wieloletniego programu pod nazwą „BLISKO BOISKO” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu.

§ 2. Realizacja Programu finansowana będzie ze środków własnych gminy w wysokości stanowiącej udział własny we współfinansowaniu programu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 12:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 12:57:19