Uchwała Nr VII/35/07 Rady Miejskiej Pyrzycach z dnia 8 marca 2007r. w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych


Uchwała Nr VII/35/07

Rady Miejskiej Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007r.

w sprawie dodatkowego sposobu udostępniania informacji publicznych

Na podstawie art.11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175 poz.1457 z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181.1337) oraz art. 3 ust.1 pkt 1, art 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 pkt 1, art. 12 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198, z 2002 Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 240, poz.2407, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 132, poz.1110) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wprowadza się dodatkowy sposób udostępniania informacji publicznej z działalności Rady Miejskiej w Pyrzycach poprzez opracowywanie po każdej sesji Rady Miejskiej informatora zatytułowanego: „Rada Miejska w Pyrzycach Informuje”.

2.Informator określony w ust. 1 zawierać będzie w szczególności informacje o podjętych przez Radę Miejską uchwałach oraz informacje o innych tematach sesyjnych.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do każdorazowego powołania zespołu redakcyjnego, którego zadaniem będzie opracowywanie informatora na nośniku informacyjnym CD-R.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do podpisywania informatora w imieniu Rady Miejskiej.

§ 4. Wprowadza się następujące zasady udostępniania informacji zawartej w Informatorze poprzez:

  1. wywieszenie formatu A-3 jednostronnego (2 karty) w kolorze na tablicy ogłoszeń „Nasze Sprawy” umieszczonej przy Urzędzie Miejskim w Pyrzycach;

  2. wywieszenie formatu A-3 jednostronnego (2 karty) w kolorze na tablicy ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Pyrzyce;

  3. publikowanie formatu A-4 dwustronnie (1 karta), czarno - białe jako dodatek do Gazety Samorządowej Ziemi Pyrzyckiej;

  4. publikowanie jako planszy w telewizji kablowej AURA w ramach zawartej umowy przez Urząd Miejski w Pyrzycach.

§ 5. Koszty publikacji i kolportażu Informatora obciążają Biuro Rady w ramach budżetu Gminy Pyrzyce.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:02:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:02:02