Uchwała Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 marca 2007r w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.


Uchwała Nr VII/36/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 08 marca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan przychodów w kwocie 97.800,00 zł i wydatków w kwocie 97.800,00 zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Załącznik do Uchwały Nr VII/36/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 8 marca 2007r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NA ROK 2007.

Lp.

Dział

Rozdział

§

Tytuł

Kwota

w zł

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

900

90011

1

069

Wpływy z różnych opłat

80.000

2

092

Odsetki od środków finansowych

100

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 r.

17.700

RAZEM:

97.800

WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

97.800

1.

900

90011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45.024

2

4300

Zakup usług pozostałych

49.276

3

4410

Delegacje służbowe

2.000

4

4430

Różne opłaty i składki

1.500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:03:46