Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska


Uchwała Nr VIII/39/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska

Na podstawie art. 7, ust.1, pkt.11, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się lokalizację targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II na części działki nr 256/1 o pow. 0,8350 ha, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce.

2. Z dniem utworzenia targowiska, o którym mowa w § 1 pkt 1, likwiduje się targowisko miejskie przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:13:50