Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr VIII/40/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy zwane dalej „konsultacjami” przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie gminnym oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy w celu poznania opinii mieszkańców w przedmiocie sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące teren, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz posiadające czynne prawo wyborcze.

§ 3. Zakres konsultacji, o którym mowa w § 1, może być ograniczony do terenu kilku lub jednej jednostki pomocniczej albo jej części.

§ 4. 1. Konsultacje każdorazowo zarządza Rada Miejska w Pyrzycach, zwana dalej „organem zarządzającym konsultację”, w formie uchwały.

2. Organ zarządzający konsultację ustala formę, w jakiej zostanie ona przeprowadzona.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:

 • przedmiot, tryb i sposób przeprowadzania konsultacji,

 • obszar, na którym będą przeprowadzone konsultacje,

 • miejsce i termin przeprowadzania konsultacji,

 • formę, w jakiej konsultacja będzie przeprowadzana,

 • treść ankiety - w przypadku przeprowadzania konsultacji w drodze ankiety,

 • wzór protokołu zbiorczych wyników konsultacji,

 • kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 5. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) w głosowaniu na zebraniach mieszkańców zwanych dalej „zebraniami”,

2) w drodze ankiet.

§ 6. 1. Zwołanie zebrania lub ogłoszenie przeprowadzenia ankiety powinno być dokonane w formie obwieszczenia, co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji poprzez:

 1. umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,

 2. powiadomienie wszystkich uprawnionych mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie,

 3. poprzez umieszczenie informacji na portalu internetowym www.pyrzyce.um.gov.pl.

2. Obwieszczenie powinno zawierać:

 1. określenie przedmiotu konsultacji,

 2. określenie terenu objętego konsultacją ,

 3. miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia zebrania lub konsultacji i czas przeprowadzania ankiety.

§ 7. 1. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Wynik ankiety jest ważny bez względu na ilość zwróconych ankiet.

§ 8. 1. Zebraniu przewodniczy osoba wyznaczona przez Burmistrza.

2. Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem konsultacji i o możliwych rozwiązaniach.

3. Po dyskusji w ramach, której mieszkańcy winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące przedmiotu konsultacji, przewodniczący zebrania informuje

o sposobie przeprowadzenia głosowania i przeprowadza głosowanie.

4. Opinię w sprawie poddanej konsultacji uczestnicy zebrania wyrażają

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Obsługę techniczną zebrania zapewnia Komisja do spraw konsultacji powołana przez Burmistrza.

6. Do obowiązków komisji wskazanej w ust. 5 należy:

 1. sporządzenie listy obecności,

 2. sprawdzenie, czy osoby biorące udział w zebraniu są uprawnione w myśl § 2 niniejszej uchwały do udziału w konsultacjach,

 3. sporządzenie protokołu z podaniem przebiegu zebrania i wyniku głosowania.

§ 9. 1. Przygotowanie ankiet i ich rozprowadzanie wśród uprawnionych do udziału w konsultacjach zapewni Komisja wymieniona w § 8 ust. 5.

2. Przeprowadzenie konsultacji w drodze ankiety polega na przekazaniu przez zarządzającego konsultację pisemnego zapytania zawierającego w szczególności:

 1. przedmiot konsultacji wyrażony w zdaniu pytającym - „Czy jest Pan/i za…”,

 2. alternatywne odpowiedzi - „tak” i „nie”,

 3. informacja o konieczności wyboru jednej odpowiedzi.

3. Z wypełnionych ankiet Burmistrz sporządza zbiorcze wyniki, do których dołącza całą dokumentację.

4. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. W obwieszczeniu podaje się:

  • przedmiot konsultacji,

  • teren objęty konsultacją,

  • liczbę ludności zamieszkującą na terenie objętym konsultacją,

  • liczbę osób biorących udział w konsultacji,

  • frekwencję w procentach,

  • wyniki przeprowadzonej konsultacji.

§ 10. 1. Konsultacje dotyczące wszystkich mieszkańców Gminy uważa się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych.

2. W przypadku określonym w § 3 uznaje się konsultacje za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone na terenach, do których zostały ograniczone.

3. Za opinię mieszkańców uznaje się opinię, za którą opowiedziała się większość uczestników konsultacji.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

3

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:15:33