Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010


Uchwała Nr VIII/41/07
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 87 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz.875) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2007 - 2010” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gumowski

 

Załączniki do pobrania

1 41-VIII-29-03-2007r._za__cznik.doc (DOC, 62KB) 2007-04-25 13:24:11 148 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 13:24:27