Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok


Uchwała Nr VIII/42/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art.4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Nr 167, poz.1372, z 2003r. Nr 80, poz.719, Nr 122, poz.1143, z 2004r. Nr 29, poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz.186, Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz.1485, z 2006r. Nr 170, poz.1217, Nr 171, poz.1225, Nr 220, poz.1600) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3.Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

2

Załączniki do pobrania

1 42_zal_1.doc (DOC, 19KB) 2007-04-25 14:09:56 173 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:11:15