UCHWAŁA Nr VIII/43/07 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce - w obrębie geodezyjnym nr 8


UCHWAŁA Nr VIII/43/07
RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Pyrzyce - w obrębie geodezyjnym nr 8

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, zm. 2005 r.
Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz w 2006 r. Nr 45 poz.319), Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje :

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr LI/411/06 z dnia 31 maja 2006 r., zmienioną uchwałą Nr LV/446/06 z dnia 26 października 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000 r. oraz po stwierdzeniu zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XXXVI/406/01 z dnia 25 października 2001 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce, zwany dalej „zmianą planu”.

2. Obszar zmiany planu, o łącznej powierzchni 0,26 ha, obejmuje część terenów działek nr: 14
i 74/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce,

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu w skali 1 : 1 000, zwany dalej „rysunkiem zmiany planu”.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1 : 1 000,

 2. załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,

 3. załącznik nr 3 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce,

 4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów mieszkaniowych z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny wymagające określenia:

 1. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

 2. granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 4. 1. Obszar zmiany planu podzielony jest na dwa tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie i sposoby użytkowania terenu oraz oznaczone są następującymi symbolami:

 1. 1 MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej,

 2. 2 MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanych w budynki mieszkalne.

2. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze zmiany planu. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla terenu elementarnego.

3. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera łącznie ustalenia ogólne dla całego terenu objętego zmianą planu i ustalenia szczegółowe dla terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszar.

§ 5. 1. Ustala się następujące definicje użytych w planie terminów:

 1. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie lica budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej;

 2. obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca położenie lica budynku;

 3. powierzchnia zabudowy - obszar wyznaczony przez obrys parteru budynku w stanie wykończonym lub ścian fundamentowych, jeżeli na poziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu parteru; do powierzchni zabudowy wlicza się również powierzchnię obiektów pomocniczych jak garaże, itp., natomiast nie wlicza się powierzchni budynków lub ich części znajdujących się poniżej poziomu terenu, powierzchni schodów, pochylni i ramp zewnętrznych, studzienek przy okienkach piwnicznych, osłon przeciwsłonecznych, daszków, okapów dachowych;

 4. przepisy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

 5. reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym;

 6. urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, chodniki, dojścia i dojazdy;

 7. zagospodarowanie tymczasowe - sposób wykorzystania i urządzenia terenu [w tym lokalizacje obiektów tymczasowych], dopuszczony w ustaleniach szczegółowych na czas określony.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu poza granicami planu mają charakter informacyjny:

 1. symbol, określający kategorie dróg przyległych i obsługujących;

 2. kierunek powiązań komunikacyjnych.

ROZDZIAŁ II - USTALENIA OGÓLNE

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Na terenie objętym opracowaniem zakazuje się lokalizacji stacji telefonii i stacji radiowych;

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1 MW/U oraz 2 MW,U dopuszcza się lokalizację usług w zakresie: handlu, kultury, administracji, oświaty, zdrowia, gastronomii, obsługi firm i klientów, działalności finansowej, wystawienniczej, usług rzemieślniczych w zakresie obsługi klientów oraz usług komunalnych, socjalnych i indywidualnych, które nie wymagają składowania materiałów i towarów na otwartym terenie oraz nie wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

3. Ustala się zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej w parterach budynków.

4. Zakaz lokalizacji garaży blaszanych oraz obiektów o charakterze kontenerowym.

5. Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach szczególnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

 1. zachowanie w max stopniu istniejącego zadrzewienia z możliwością wycinki niezbędnych drzew dla uzyskania odpowiedniego nasłonecznienia terenu oraz dla celów sanitarnych;

 2. ewentualne konieczne wycinki drzew, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem należy uzupełnić nowymi nasadzeniami;

 3. sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew;

 4. sposób posadowienia zabudowy należy określić na podstawie szczegółowych badań geologicznych gruntu, wykonanych zgodnie z przepisami odrębnymi;

 5. ustala się konieczność zabezpieczenia podłoża pod parkingiem samochodowym przez przenikaniem substancji ropopochodnych w głąb ziemi;

2. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego - na terenie objętym niniejszą zmianą planu nie występują obszary chronione.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 1. obszar objęty zmianą planu położony jest na terenie Starego Miasta w Pyrzycach, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 38 - obowiązuje:

 1. nawiązanie formy nowej zabudowy do form zabudowy historycznej (w oparciu o przekazy ikonograficzne),

 2. usytuowanie zabudowy w miarę możliwości w historycznych liniach zabudowy,

 3. takie kształtowanie zabudowy, aby umożliwić dobudowę do ścian szczytowych kolejnej zwartej zabudowy,

 4. kompozycja elewacji z wyraźnym podziałem na fronty zabudowy poszczególnych obiektów,

 5. forma stolarki okiennej i drzwiowej [dotyczy elewacji frontowej] - prostokątne w układzie pionowym,

 6. ustala się różne wysokości kalenic oraz różne kąty nachylenia połaci dachowych na poszczególnych obiektach,

 7. stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, przede wszystkim w pokryciach dachów;

 1. obszar objęty zmianą planu objęty jest ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych - obowiązuje uzgadnianie wszelkich poczynań inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi przez odpowiedni organ ds. ochrony zabytków oraz przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dot. ochrony zabytków.

§ 9. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych :

 1. na liniach rozgraniczających dróg publicznych, przylegających do granic zmiany planu, obowiązuje zakaz wykonywania ogrodzeń;

 2. ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych;

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

1. Podział nieruchomości jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy wtórne podziały terenów [wielkości nowo wydzielanych działek budowlanych i kąt nachylenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających dróg] są zgodne z zasadami podziału nieruchomości, określonymi w ustaleniach szczegółowych danego terenu elementarnego.

2. Dopuszcza się odstępstwo o +5/-5 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych działek.

3. Przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii
z rysunku planu.

4. Zakazuje się dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek gruntu wynikających z potrzeb:

 1. istniejącego zagospodarowania tymczasowego;

 2. nowego zagospodarowania tymczasowego;

 3. lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących, projektowanych dróg publicznych i wewnętrznych, przylegających do obszaru opracowania, powiązanych z układem sieci dróg
w gminie i w regionie.

2. Realizacja każdego nowego obiektu, rozbudowa bądź zmiana sposobu użytkowania obiektu uwarunkowana jest umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

3. Minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

 1. lokal gastronomiczny - jedno miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych;

 2. biura, urzędy, poczty, banki, administracja - trzy miejsca postojowe na 100 m2 pow. użytkowej;

 3. gabinety lekarskie - jedno miejsce postojowe na gabinet;

 4. obiekty i lokale ekspozycyjno - handlowe - dwa miejsca postojowe na 100 m2 pow. sprzedaży;

 5. usługi inne i rzemiosło usługowe - jedno miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni użytkowej;

 6. dla funkcji mieszkaniowej - jedno miejsce postojowe na lokal mieszkalny.

 1. Ilość miejsc postojowych może być bilansowana również z terenami, położonymi poza granicami opracowania.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 1. Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz obsługę telekomunikacyjną, odprowadzanie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia terenu w istniejących i projektowanych drogach, przylegających do obszaru objętego zmianą planu.

 2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. z istniejącej sieci wodociągowej [w przylegających do granic opracowania drogach], bazującej na ujęciu w Pyrzycach;

 2. zaopatrzenie awaryjne ludności zostanie zapewnione poprzez studnie publiczne, usytuowane poza terenem opracowania;

 3. zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe - z hydrantów ulicznych montowanych na sieci wodociągowej [poza granicami opracowania];

 1. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych - odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą [w przylegających do granic opracowania drogach] kanalizację sanitarną do komunalnej oczyszczalni ścieków w Pyrzycach;

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:

 1. do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej [w przylegających do granic opracowania drogach],

 2. z dróg i parkingów do istniejącej kanalizacji deszczowej z niezbędnymi na odpływie urządzeniami oczyszczającymi;

 3. ustala się obowiązek uzyskania zgody zarządcy sieci na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 3.

5. W zakresie elektroenergetyki:

 1. zasilanie obszaru opracowania kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zlokalizowanej poza obszarem opracowania;

 2. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia.

 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz - zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym z istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia, przebiegającego w przylegających do granic opracowania drogach;

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

 1. ustala się z istniejącej sieci ciepłowniczej;

 2. dopuszcza się również rozproszony system ogrzewania tzn. z indywidualnych kotłowni - źródła ciepła zasilane ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe i inne źródła ciepła, spełniające warunki ochrony środowiska jako niskoemisyjne instalacje grzewcze na paliwo stałe, energia elektryczna, kolektory słoneczne i pompy cieplne itp.;

 3. dopuszcza się instalowanie kominków stanowiących uzupełniające źródło ciepła.

 1. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów:

 1. przewiduje się wstępne segregowanie odpadów w miejscu ich powstania i czasowe gromadzenie
  w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania w obrębie poszczególnych działek,
  a następnie wywożenie specjalistycznym transportem na gminne składowisko odpadów;

 2. sposób gromadzenia odpadów winien zapewnić możliwość ich selektywnej zbiórki.

 1. W zakresie telekomunikacji: obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez system telekomunikacyjny miasta Pyrzyce.

ROZDZIAŁ III - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 13.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej wraz
z
urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem
1 MW/U o powierzchni około 0,13 ha.

2. Zakres usług określa § 6 ust.2.

3. Dopuszcza się również możliwość realizacji wyłącznie funkcji usługowej przy spełnieniu warunków
§ 13 ust.4 i 5.

4. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

 1. forma zabudowy - zabudowa zwarta, obrzeżna;

 2. linia zabudowy:

 1. obowiązująca (zgodnie z rysunkiem planu);

 2. dopuszcza się wysunięcia poza obowiązującą linię zabudowy na wysokości powyżej parteru dla: wykuszy, gzymsów wieńczących - do 1,0 m, balkonów - do 1,20m, innych elementów programu architektonicznego - do 0,5 m,

 3. nieprzekraczalna [zgodnie z rysunkiem planu];

 1. wysokość zabudowy - zabudowa trzykondygnacyjna (w tym jedna kondygnacja w dachu stromym) - max. 12,0 m [od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do głównej kalenicy dachu];

 2. geometria dachu:

 1. dach symetryczny dwu lub wielospadowy, dopuszcza się dach mansardowy,

 2. kąt nachylenia głównych połaci od 350 - 450 [za wyjątkiem dachu mansardowego],

 3. układ kalenicowy dachu w stosunku do przylegających dróg powiatowych (ul.Zabytkowej i ul.Kilińskiego), o zróżnicowanych wysokościowo kalenicach,

 4. dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50% szerokości elewacji frontowej budynku,

 1. wielkość powierzchni:

 1. zabudowy - max. 50 % powierzchni działki,

 2. biologicznie czynnej - min.30 % powierzchni działki.

5. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

 1. teren 1 MW/U stanowi fragment działki nr 14 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

 2. dopuszcza się wtórny podział działki nr 14 pod warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych minimalnej powierzchni działki - 400 m2;

 3. planowany podział winien nawiązywać do zasad podziału zabudowy historycznej;

 4. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przylegających dróg - 80-100.

6. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:

 1. dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MW/U, do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały [jednak nie dłużej niż 10 lat od daty wejścia w życie niniejszej uchwały], ustala się możliwość użytkowania go w sposób dotychczasowy;

 2. dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów, zlokalizowanych na terenie
  1 MW/U, przy zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg powiatowych, stanowiących przedłużenie linii zabudowy istniejącego budynku usługowego oraz zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określoną dla zagospodarowania tymczasowego;

 3. w ramach terenu elementarnego dopuszcza się możliwość realizacji miejsc postojowych, obsługujących istniejący obiekt usługowy w ilości min.10 miejsc postojowych;

 4. dopuszcza się lokalizację wolnostojących tymczasowych obiektów budowlanych jak np. wiaty na wózki;

 5. dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, oświetlenia.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

 1. ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez drogi publiczne [powiatowe], przylegające do obszaru opracowania [na działkach nr 166 i 150] oraz planowaną drogę wewnętrzną przylegającą od strony północnej do terenu 1 MW/U;

 2. minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych zostały określone w ustaleniach ogólnych w § 11 ust. 3.

8. Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu opłaty planistycznej wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

§ 14.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi, których zakres określa § 6 ust.2 oraz urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2 MW,U o powierzchni około 0,13 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

 1. forma zabudowy - zabudowa zwarta, obrzeżna;

 2. linia zabudowy:

 1. obowiązująca od strony drogi krajowej - zgodnie z linią zabudowy istniejących obiektów usługowych na terenie działki 74/2;

 2. nieprzekraczalna od strony planowanej drogi wewnętrznej [zgodnie z rysunkiem planu] w odległości 4,0m od wschodniej linii rozgraniczającej terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem
  2 MW,U,

 3. dopuszcza się wysunięcia poza linię zabudowy:

 • na wysokości powyżej parteru dla: wykuszy, gzymsów wieńczących - do 1,0 m, balkonów - do 1,20m, innych elementów programu architektonicznego - do 0,5 m,

 • na wysokości parteru dla: schodów zewnętrznych, daszków nad wejściami, studzienek doświetlających piwnice oraz elementów wspartych na słupach - do 1,0 m;

 1. wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych [w tym jedna kondygnacja w dachu stromym] - max. 12,0 m [od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do głównej kalenicy dachu];

 2. geometria dachu:

 1. dach symetryczny dwu lub wielospadowy, dopuszcza się dach mansardowy,

 2. kąt nachylenia głównych połaci od 35 - 45 [za wyjątkiem dachu mansardowego],

 3. układ kalenicowy dachu w stosunku do obowiązującej linii zabudowy - o zróżnicowanych wysokościowo kalenicach,

 4. dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50 % szerokości elewacji frontowej budynku,

 1. wielkość powierzchni:

 1. zabudowy - max. 50 % powierzchni działki,

 2. biologicznie czynnej - min.35 % powierzchni działki.

3. Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 1. usługi lokalizowane wyłącznie w budynkach mieszkalnych;

 2. maksymalna powierzchnia przeznaczona na usługi: 40 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

4. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenu:

 1. do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały [jednak nie dłużej niż 10 lat od daty wejścia w życie niniejszej uchwały], ustala się możliwość użytkowania ich w sposób dotychczasowy;

 2. dopuszcza się możliwość prowadzenia remontów i przebudowy istniejącego obiektu usługowego.

5. Zasady podziału nieruchomości:

 1. teren 2 MW,U stanowi część działki nr 74/2 - teren wymaga wydzielenia w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające;

 2. dopuszcza się podział terenu przy zachowaniu minimalnej wielkości działki budowlanej - 400,0 m2;

 3. planowany podział winien nawiązywać do zasad podziału zabudowy historycznej;

 4. kąt nachylenia granic działek budowlanych w stosunku do linii rozgraniczających drogi krajowej ustala się
  w granicach 80 - 100.

6. Ustalenia w zakresie komunikacji:

 1. ustala się obsługę komunikacyjną terenu poprzez projektowaną drogę wewnętrzną, przylegającą do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MW,U poza granicami opracowania;

 2. ustala się zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi krajowej [ul.1-go Maja];

 1. minimalne wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych zostały określone w ustaleniach ogólnych - w § 11 ust. 3.

7. Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu opłaty planistycznej - wysokość jednorazowej opłaty, pobieranej przez burmistrza przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła
w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na 0 % wzrostu wartości nieruchomości.

ROZDZIAŁ IV - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pyrzyce.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

- str. 7

Załączniki do pobrania

1 43-VIII-29-03-2007r-za__nr_4.doc (DOC, 21KB) 2007-04-25 14:42:30 119 razy
2 43-VIII-29-03-2007r_-_za__nr_2.doc (DOC, 51KB) 2007-04-25 14:42:30 113 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:42:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:42:30