Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce


Uchwała Nr VIII/44/07

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,

z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnych (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz.1568, Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr 11, poz.96, Nr 261, poz.2598, z 2005r. Nr 131, poz.1091, Nr 132, poz.1111, z 2006r. Nr 227, poz.1658) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Nagrodę Artystyczną Gminy Pyrzyce.

§ 2. Nagrodę Artystyczną Gminy Pyrzyce przyznaje się za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku jej przyznania.

§ 3. Nagroda Artystyczna Gminy Pyrzyce przyznana może być zespołowi lub artyście indywidualnie, związanemu z pyrzyckim środowiskiem kultury.

§ 4. Nagrodę Artystyczną Gminy Pyrzyce przyznaje się raz w roku kalendarzowym.

§ 5. 1. Nagrodę Artystyczną Gminy Pyrzyce przyznaje Kapituła Nagrody

w składzie:

 • Burmistrz Pyrzyc, bądź osoba przez niego wskazana,

 • przewodniczący lub wskazany przedstawiciel właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej,

 • dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury lub osoba przez niego wskazana,

 • dyrektor Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej lub osoba przez niego wskazana,

 • dyrektor Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej lub osoba przez niego wskazana,

 • po jednym przedstawicielu działających w Gminie Pyrzyce stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

2. Pracy Kapituły Nagrody przewodniczy Burmistrz Pyrzyc lub osoba przez niego wskazana.

§ 6. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce posiadają:

 • indywidualnie członkowie Kapituły Nagrody,

 • stowarzyszenia społeczno-kulturalne,

 • związki i grupy twórców,

 • instytucje kultury,

 • inne instytucje i osoby działające w obrębie kultury.

2. Termin składania umotywowanych wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Gminy Pyrzyce upływa 5 października danego roku kalendarzowego.

§ 7. Nagrodę Artystyczną Gminy Pyrzyce należy wręczyć na dorocznym spotkaniu podsumowującym rok kulturalny w Gminie Pyrzyce z udziałem działaczy, pracowników i artystów.

§ 8. 1. Nagroda Artystyczna Gminy Pyrzyce ma formę dyplomu oraz pieniężną.

2. Pieniężna wysokość nagrody ustalana jest corocznie w budżecie Gminy Pyrzyce, jednak nie może być ona mniejsza od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr VI/55/94 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gumowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:44:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Krzysztoszek 25-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 25-04-2007 14:44:30